Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өскүс уругларга чурттаар бажыңнар база спортчу тудуглар туттунуп турар

Тывада өскүс уругларга чурттаар бажыңнар база спортчу тудуглар туттунуп турар 29.07.2015
  Республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле өскүс уругларга, эргижирээн болгаш озал-ондактыг чуртталга фондузундан өскээр көжүрер хамаатыларга бажыңнарны тудуп турар. Ооң-биле чергелештир, назы четпээннерге өөредилге албан черлериниң тудуунга база эде чаартырынга, көдээ черде чурттап турар аныяк өг-бүлелерниң болгаш хамаатыларның чуртталга байдалын экижидеринге акша-хөреңгини аңгылап турар. Күрүне программаларын күүседири-биле регион бюджединден акшаландырар объектилерниң даңзызын тодаратканын, Тываның экономика яамызы дыңнаткан. 
 «2015 чылда база планныг 2016 биле 2017 чылдарда Тыва Республиканың бюджединиң дугайында» Тыва Республиканың Хоойлузунга дүүштүр, республика бюджединден акшаландырар чаа объектилерни ынаар киирген. 
 Өөредилге, культура болгаш туризм, аныяктар болгаш спорт, харылзаа, чуртталга тудуу, транспорт, көдээ ажыл-агый болгаш коммунал ажыл-агый адырында объектилер тудуунга болгаш эде кылырынга 1 млрд. 246,2 млн. рубль түңнүг акша-хөреңги көрдүнген. 
 «Тываның гуманитарлыг болгаш дузалал социал-экономиктиг шинчилелдер институду» КБЭШбӨА-ның бажыңы, даш көжээлерлиг Аныяктар ордузу, Сарыг-Сеп суурда спортчу төп, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейн, Тээли биле Каа-Хем суурларда футбол шөлдери, Кызыл-Мажалыкта ниити өөредилге школазы, «Туран» сыын ажыл-агыйының тудугларын уламчылап, эде кылыры көрдүнген. Кызылдың аэропорт комплекизин, Национал музейниң чоогунда девискээрин эде тудуп турар. Алдын-Булак этнокультура комплекизинге конференц-залды, Хөндергей суурга Культура бажыңын тудар, көдээ чурттакчылыг черлерге чеже культура бажыңнарының тудугларын тодарадып турар. Сыын ажыл-агыйынче чедер орук, Дөң-Терезин болгаш Эйлиг-Хем суурларга фельдшер-акушер пунктуларын тудуун планнаан. 
  Бай-Хаак суурда спортчу төптүң тудуу доозулган. Чадаана хоорайда стадионну эде кылган. Кызыл хоорай биле Каа-Хем суурну оюп чоруур автомобиль оруу ажыглалда кирген. 
 2015 чылда Тыва Республиканың адрестиг инвестиция программазын «Күрүне программалары» кезекте салган.

Возврат к списку