Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кааңнаашкындан көдээ ажыл-агыйында когаралды санап эгелээн

Тывада кааңнаашкындан көдээ ажыл-агыйында когаралды санап эгелээн  21.07.2015
 Тываның Чазаа канчаар-даа изиг хүннерниң уржуундан республиканың көдээ ажыл-агыйынга когаралдың хемчээлин санап үндүрери-биле ведомстволар аразының комиссиязын тургускан. Тываның Баштыңы ооң дугайында айтыышкынга атты салып, комиссияны удуртурун көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Огневка дааскан. Кааңнаашкынның уржуктарын түңнээш, регионнуң удурукчузунга илеткеп кииреринге 30 хонук хуусааны берген. Республиканың эрге-чагыргазы санаашкынның түңнелдеринге даянгаш, көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге чедирген когаралды эгидип бээр дугайында дилег-биле РФ-тиң Чазаанче кирер. 
 Ай дургузунда чаңгыс-даа чаъс чагбайн, кааң хүннерниң үргүлчүлелдиг турганы көдээ ажыл-агый культураларын узуткаан, деп Сергей Огнев дыңнаткан. Кааңнаашкындан колдуунда-ла таптыг өзүп четтикпээн тараа болгаш мал чеминиң культуралары өрттенген. Эмин эртир изиг агаар үнүштерниң эмин эртир дүрген өзеринге салдарлыг деп, специалистер чугаалап турар. Тываның Чазаа июль 17-ден эгелеп кааңнаашкынның уржуундан регион чергелиг онза байдал чурумун чарлаан. 
 ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының баш бурунгаар медээзи-биле алырга, 16129 га черде көдээ ажыл-агый культуралары, азы тараа сыптарының 59 хуузу узуткаттынган. Июль 20-ниң хүнү-биле алырга, когаралдың түңү 32 млн. рубль ажыг. 2628 га черде тараан тарааның когаралы 12,8 млн. рубль, 13501 га черде тараан мал чеминге ажыглаар чаңгыс чылдыг сигенниң когаралы 19,5 млн. рубль хире деп, үнелекчилер санап турар.  
 1800 тонна тараа, 9500 тонна мал чемин чедир албас хевирлиг. Ынчангаш республикадан дашкаар черлерден мал чемин киир сөөртүр талазы-биле чугаажылгаларны яамы кылып эгелээн. Аңаа 39 млн. рубль негеттинер. 
  Амгы үеде материалдыг когаралды эгиттирери-биле Россия Федерациязының Көдээ ажыл-агый яамызынче киирер актыларны тургузуп, документилерни белеткеп турар. Мал чеминиң белеткелин организастаар хемчеглерже республиканың малчыннарын чер черлерде туткан.
 2015 чылда Тываның ажыл-агыйлары 27415 га тарылга шөлдеринге аңгы-аңгы культураларны олурткан. 6082 га шөлге тарааны, 17347 га шөлге чаңгыс чылдыг сигенни, 3420 га шөлге картофельди, 566,1 га шөлге ногаа аймаан тарып олурткан турган..

Возврат к списку