Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада РФ-тиң Федералдыг статистика албанының удуртукчузу Александр Суринов ажыл-агый aайы-биле келген

Тывада РФ-тиң Федералдыг статистика албанының удуртукчузу  Александр Суринов ажыл-агый aайы-биле келген 16.07.2015
    Федералдыг статистика албанының удуртукчузу 2016 чылда бүгү-российжи көдээ ажыл-агый чизезин эрттиреринге Тывада федералдыг статистиканың территориалдыг органының, республиканың эрге-чагырга черлериниң белеткелин хынап келген. Росстаттың удуртукчузу республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, Тыва Республиканың Саң-хөө, Экономика, Көдээ ажыл-агый яамыларының удуртукчулары-биле ужуражылгазында ам болур чизениң кол угланыышкыннарын таныштырган. 
   1920 чылдың чизелээшкининиң соонда, дыка үр үе эрткенде, 2006 чылдың көдээ ажыл-агый чизези ниити күрүнениң статистиктиг бирги улуг шинчилээшкини болганын, Александр Суринов сагындырган. Шын медээлерни бээриниң чамдык черлерде четпестери турган-даа болза, чурттуң аъш-чем комплекизиниң байдалының дугайында долу информацияны ап, чурттуң агроүлетпүр политиказын ажылдап-болбаазырадырынга, «АҮК-түң хөгжүлдези» мурнады хөгжүдер национал төлевилелди база көдээ ажыл-агыйының хөгжүлдезиниң күрүне программазын боттандырарынга канчаар-даа улуг дөгүм болган. 
   Шак-ла ындыг хевирлиг сорулгаларны 2016 чылдың чизезиниң түңнелдери-биле боттандырар деп, федералдыг албанның удуртукчузу демдеглээн: «Бистиң ниити сорулгавыс - көдээ ажыл-агыйында ажыл-иштиң байдалының дугайында шынныг медээлерни, амгы байдалды ылаптыы-биле көргүскен боттуг болгаш шынарлыг көргүзүглерни чыггаш, чурттуң, Тываның агроүлетпүр комплекизиниң хөгжүлдезинче, база ук адырга саң-хөө деткимчезин бээриниң хемчээлин тодарадыры». 
  Көдээ ажыл-агый чизезин эрттирериниң кол ажылдарын Тывастат чорударын, республиканың эрге-чагыргазындан организастыг айтырыгларны шиитпирлежирин, информастыг болгаш тайылбыр ажылдарын белеткээринге, көдээ ажыл-агыйын эки билир специалист-чизечилерни шилииринге деткимчени манап турарын, федералдыг удуртукчу дыңнаткан. 
   План езугаар мал ажыл-агыйлыг республика болур Тываның ыраккы черлеринге көдээ ажыл-агый чизезин ийи чадага чорудар: Россияның бүгү девискээрлери-биле бир дөмей, июль 1-ден август 15-ке чедир, ыраккы кожууннарже транспорт-биле аргыжар арга бар болза, октябрь 1-ден ноябрь 8-ке чедир. Чизениң баш бурунгаар түңнелдери 2017 чылдың IV кварталында, а ниити түңнелдерни 2018 чылдың төнчүзүнде парлаар. 
  Бүгү-российжи көдээ ажыл-агый чизезин организастаар болгаш эрттирер талазы-биле арга-сүмелерни болгаш санал-оналдарны улуг хемчээлдиг шинчилел акциязының белеткелиниң үезинде ажыглаарын ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак федералдыг ведомствонуң удуртукчузунга бүзүреткен.

Возврат к списку