Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң президиуму чидиг айтырыгларны шиитпирлээриниң чөптүг хевирлерин дилээринге белени болгаш ажык дискуссияны чорудуп турары-биле ылгалдыг

Тываның Баштыңы: РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң президиуму чидиг айтырыгларны шиитпирлээриниң чөптүг хевирлерин дилээринге белени болгаш ажык дискуссияны чорудуп турары-биле ылгалдыг 16.07.2015
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Күрүне чөвүлелиниң секретары Игорь Левитинниң эрттиргени «Россияның балык ажыл-агый комплекизин хөгжүдериниң дугайында» айтырыг талазы-биле Күрүне чөвүлелиниң ажылчын бөлүүнүң ийиги хуралынга киришкен. Ажылчын бөлүктүң төлээлери сугнуң биологтуг курлавырларын тударынга квота үлелгезиниң чөптүг эвезин, балык-тывыш флодун модернизастаар, ада-чурттуң судно тудуун катап тургузар, аквакультура адырында хоойлужудулганы сайзыраңгайжыдар талазы-биле чидиг айтырыгларны, адырда административтиг шаптараазыннарны сайгарып, эрик чоогунда балык тудар комплекти эргелеп-башкарарынга федералдыг төп биле Россияның субъектилериниң аразында бүрүн эргелерни кызыгаарлаар айтырыгларны база көдүрген.
   Соңгу чүктүң, Сибирьниң болгаш Ыраккы чөөн чүктүң эвээш санныг үндезин чурттакчыларынга балык тударының тускай дүрүмүн киирерин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол сүмелеп киирген. Биологтуг курлавырларны, ооң иштинде балык тудар квотаны бээрде чиигелде көргүскен тускай чурум черле херек деп ол айыткан. 
  Тываның эвээш санныг чоннарының төлээлеринге балык тывыжы амыдыралының, чуртталгазының база ажыл-ижиниң чарылбас кезии болуп турар. Ынчангаш, үнелиг балыктарлыг далайдан ыракта чурттап чоруур, эвээш санныг чоннарның төлээлеринге аңгы аргаларны тургузары чугула. 
   Тывада Мөңгүн-Тайга, Тере-Хөл, Тожу, Эрзин кожууннарның 11 суурунда чаңчылчаан ажыл-агыйын тудуп турар эвээш санныг чоннар бар. 3 балык тывыштыг участок тодараттынган. Эвээш санныг чоннарның төлээлеринге чылда 5 тоннадан көвүдевес суг биокурлавырларын тыварынга (тударынга) квотаны берип турар.
  Россияның субъектилеринге Россия Федерациязының иштики сугларынга спортчу болгаш сонуургактар балыктаашкынынга балык тывыштыг участоктарны быжыглаарынга конкурс эрттирер арганы бээрин Шолбан Кара-оол саналдаан.
  «Чөптүг арга-хевирлерни дилээр дээш ажык дискуссияны чорудуп турарынга таарзындым» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда сайгарылгаларның түңнелдерин бижээн. 
  Россия Федерациязының Күрүне чөвүлелиниң Президиуму айтырыгларны дүрген шиитпирлээри-биле тургустунган. Президиумнуң персоналдыг составын Россия Федерациязының Президентизи тургузар болгаш чартык чылда бир катап чаартыр.

Возврат к списку