Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның балык ажыл-агый комплекизин хөгжүдер талазы-биле күрүне чөвүлелиниң президиумунуң ажылчын бөлүүнүң хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы Россияның балык ажыл-агый комплекизин хөгжүдер талазы-биле күрүне чөвүлелиниң президиумунуң  ажылчын бөлүүнүң  хуралынга киришкен  16.07.2015
 Президентиниң дузалакчызы, Күрүне чөвүлелиниң секретары Игорь Левитинниң эрттиргени «Россияның балык ажыл-агый комплекизин хөгжүдериниң дугайында» айтырыг талазы-биле Күрүне чөвүлелиниң ажылчын бөлүүнүң ийиги хуралынга Тываның Баштыңы киришкен. 
  Ажылчын бөлүктүң удуртукчузунуң хүлээлгезин түр күүседип турар, Сахалин областың губернатору Олег Кожемяко, Балыктаашкын талазы-биле федералдыг агентилелдиң удуртукчузу Василий Соколов, Тыва Республиканың баштыңы Шолбан Кара-оол, Мурманск облазының губернатору Марина Ковтун, Ненец автономнуг округтуң губернатору Игорь Кошин, күүсекчи эрге-чагырганың федералдыг органнарының удуртукчулары болгаш төлээлери, эртем-шинчилел институттарының база эксперт эштежилгелерниң төлээлери илеткелдерни кылган. 
 Ажылчын бөлүктүң удуртукчузу Олег Кожемяко федералдыг яамыларның, ведомстволарның, хөй-ниити болгаш профэвилел организацияларының, банкыларның, садыг четкилериниң, Россия Федерациязының субъектилериниң болгаш ажыл-агый субъектилериниң кииргени 300 ажыг ажылдарын ажылчын бөлүк анализтээнин илеткелинде таныштырган. 
 Илеткелдиң төлевилелинде адырның амгы үеде байдалын, балык ажыл-агый ажыл-чорудулгазын эргелеп-башкарар системаның чорудуун көргүскен. Ажылчын бөлүкче кирген ажылдарны анализтеп көргеш, адырның хөгжүлдезинде кол черлерни: 2007-2008 чылдарда тургускан адырның амгы байдалынга үнелелди база баазалыг тургузугну таарыштырары; балык-тывыш флодунуң байдалы, эрик чоогун эде ажылдаарының проблемалары, порт инфраструктуразының хөгжүлдези, чурттакчы чонга балык продукциязының чедингирин айыткан. 
  Балык адыры шөйдүлчек кризистен үнүп, хөгжүп эгелээнин илеткелде айыткан. Күрүне ажык болгаш узун хуусаалыг дүрүмнерни тургусканы-биле адырның капиталы өзүп, чаа киржикчилер немежип турар. Ооң-биле чергелештир бүдүрүлге национал курлавырны чөптүг эвес ажыглавайн турарындан, ында элээн үлүү база бар. 
 Ажылчын бөлүктүң төлээлери сөс алгаш, сугнуң биологтуг курлавырларын тударынга квота үлелгезиниң чөптүг эвезин, балык-тывыш флодун модернизастаар, ада-чурттуң судно тудуун катап тургузар, аквакультура адырында хоойлужудулганы сайзыраңгайжыдар талазы-биле чидиг айтырыгларны, адырда административтиг шаптараазыннарны сайгарып, эрик чоогунда балык тудар комплекти эргелеп-башкарарынга федералдыг төп биле Россияның субъектилериниң аразында бүрүн эргелерни кызыгаарлаар айтырыгларны база көдүрген. 
 Сайгарылга үезинде айыткан чүүлдерни илеткелдиң төнчү редакциязынга киирип, Президентиге киирерин ажылчын бөлүк шиитпирлээн.

Возврат к списку