Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ыдыктыг Хайыракан дааның кырынче «Хааннар шынаазы» археологтуг лагерьниң кежигүннери база үнгеннер

15.06.2015

«Хүндүлүг хөй националдыг республиканың чурттакчылары! Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Тываның альпинисчи ниитилелиниң болгаш ОГН-ге хамааржыр «Хааннар шынаазы» делегей чергелиг археологтуг лагерьниң мурнундан силерге Ыдыктыг ХIV Далай-Лама башкының ыдыктааны Тывада ыдыктыг черлерниң бирээзи Хайыракан дааның Он-Кум арт кырындан Россия хүнүнүң байырлалы-биле изиг байырны чедирип тур бис. Бистиң чонувустуң хей-аъды бедик-ле болзунам!» - деп Улуг-Хем кожууннуң Хөй-ниити чөвүлелиниң бижимели Вконтактыда арынында чырыттынган.

«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич, Силерниң тура-соруктуг, турум болгаш могаг-шылаг чок ажылыңарны болгаш күш-ажылчы чедиишкиннериңер бистерни – улуг-хемчилерни хей-аът киирип турар. Бис - Улуг-Хем кожууннуң хөй-ниитичилери Силерниң чогаадыкчы эгелээшкиннериңерни чүгле бүгү тала-биле деткиир эвес, а бистиң республикавыстың чечектелиишкини дээш ону боттандырарынга идепкейлиг нептередикчилер болур бис. Силерге аас-кежикти, быжыг кадыкшылды, өг-бүлеңерге чаагай чорукту күзедивис! - деп альпинистер болгаш археологтар Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга бижээн.

База ол ышкаш, Улуг-Хем кожууннуң чагырга даргазы Мерген Анай-оол хөй-ниитиниң эгелекчи саналдарын бүгү талазы-биле деткивишаан, хөгжүдүп турарын ында демдеглээн.

Улуг-Хем кожуун чагыргазында Хөй-ниити соведи биле Улуг-Хем кожуунда даг туризминиң клувунуң удуртукчузу, «Тыва Республиканың ирбижи» М.К. Кыргыстың баштааны-биле 2015 чылдың июнь 13-те Россия хүнүнге алдар болдуруп, Улуг-Хем кожуунда Хайыракан даанче үнүүшкүннү организастап, Россияның чоннарының быжыг чаңгыс демин көргүскен. Ол ышкаш экологтуг кижизидилгени: бойдуска хумагалыг хамаарылганы, дагларга болгаш ыдыктыг чергелерге хамаарыштыр улусчу езу-чаңчылдарны сагыырын, амыдыралдың кадык овур-хевирин суртаалдап, спортче аныяк-өскенни хаара тудар, хей-аътты бедидип, быжыг тура-сорукту хевирлеп, спортчу мергежилди улам сайзырадыр сорулганы акцияның кежигүннери мурнунга салган турган. 
Ыдыктыг дагже үнүүшкүн үезинде Он-Кум арттың кырында субурганны долгандыр девискээрни аштап-арыглаан, дагга мөгейигниң болгаш үнүүшкүннүң киржикчилеринге арыглаашкын езулалын эмчи-хам Семен Арашович Балган кылган. Дагның шыпшыында Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың туктарын киискиткен.

Альпинисчи үнүүшкүнге 49 кижи киришкен, оларның аразында «Хааннар шынаазы» делегей чергелиг археологтуг лагерьниң Тывада казыышкыннарында киржип турар Москва, Смоленск, Саратов, Красноярск, Нижний Новгород, Москва болгаш Оренбург областардан төлээлер база бар.

2015 чылдың июнь 13-те Хайыраканның эң бедик шыпшыынга четкен кижилерниң даңзызы:

1. Кыргыс Марианна Кызыл-ооловна;

2. Даваа Чойганмаа Николаевна;

3. Балган Семен Арашович;

4. Долгар Чойганмаа Сагаан-ооловна;

5. Байыр Рашида Олеговна;

6. Дамваа Айслу Михайловна;

7. Болат-оол Азиата Альбертовна;

8. Шангыр Шенне Артемовна;

9. Саая Аян Окпан-оолович;

10. Карбы Руслан Кууларович;

11. Санчы Оюмаа Сергеевна;

12. Балчый Буян-Доржу Очурович;

13. Седен-Хуурак Аяс Кызыл-оолович;

14. Седен-Хуурак Марта Апый-ооловна;

15. Седен-Хуурак Кудер Аясович;

16. Кара-Хуна Шолбан Сылдысович;

17. Ким Джо-ян Вадимович;

18. Бегзи Шораан Викторович;

19. Шарап Ренат Валерьевич;

20. Маспык-оол Айгуля Сергеевна;

21. Баз-оол Сагаан Раджаевич;

22. Тумат Мерген Васильевич;

23. Донгак Манзык Комбуевич.

24. Соян Артыш Владимирович;

25.Ондар Чингис Альбертович;

26. Монгуш Сылдыс Вячеславович;

27. Сержикпей Артыш Александрович;

28. Ондар Мерген Степанович;

29. Чымба Марина Маадыр-ооловна;

30. Тарый Долаана Опай-ооловна;

31. Сарыглар Долаана Чаш-ооловна;

32. Чооду Чейнеш Васильевна;

33. Ооржак Снежана Сергеевна;

34. Тюлюш Алдынмаа Александровна;

35. Мылдык Сергек Баз-оолович;

36. Даргын Сайдай Демировна;

37. Салчай Дарый-Дон Евгеньевна;

38. Чыытпай Селенгиш Саяновна, 11 лет;

39. Карпова Людмила, Москва хоорай;

40. Якушенкова Мария, Смоленск хоорай;

41. Ткачева Татьяна, Смоленск хоорай;

42. Добрик Александр;

43. Попокин Дмитрий, Москва хоорай;

44. Скрицкий Вадим, Нижний Новгород хоорай;

45. Куликова Наталия, Москва область, Жуковский хоорай;

46. Хабаров Валентин, Оренбург область;

47. Бардадим Максим, Москва хоорай;

48. Ромашкина Василиса, Красноярск хоорай;

49. Перевозников Виталий, Саратов хоорай.


Возврат к списку