Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Камгалал яамызының медицина албанының удуртукчузу Тываның курорттар болгаш аржааннарының талазы-биле конференцияга киржир

РФ-тиң Камгалал яамызының медицина албанының удуртукчузу Тываның курорттар болгаш аржааннарының талазы-биле конференцияга киржир 11.06.2015

Тываның аржааннарының эм шынарларын тодарадырының талазы-биле ийи чыл дургузунда үргүлчүлээн шинчилелдиң түңнелин үндүрер.

Бойдустуң аржааннарының эм шынарын албан езузу-биле хүлээп көөрүнүң талазы-биле Тываның Баштыңының 2013 чылда саналдааны төлевилиниң күүселдезиниң түңнелин үндүрер үе чоокшулаан. Февраль 6-да Кызыл хоорайга регионнар аразының «Тываның аржааннары болгаш ооң эм шынарлары: шинчилелдиң түңнелдери, чугула айтырыглар болгаш перспективалар» деп эртем-практиктиг конференция болур. Ол шинчилелдерниң түңнелдери Тываның аржаааннарынга санаторий-курорт комплекизин тударының эргежок чугулазын бадыткаарынга болгаш ону регионну сайзырадырының күрүне программазынга кииреринге дуза болур деп санап турар.

Конференцияның организакчызы болуп турар Тываның медицина-социал айтырыгларның эртем-шинчилел институдунуң тайылбырлап турарын езугаар алырга, чүгле Тываның эртемденнериниң эвес, Сибирьниң кол-кол шинчилел төптериниң ат-алдарлыг специалистериниң, а ол ышкаш кожавыста Моолдуң төлээлекчилериниң киришкени ол улуг хемчээлдиг эртем ажылының бирги үе-чадазының түңнелдериниң дугайында отчетту киирер. Төлевилелдиң удуртукчуларының бирээзи, химия эртемнериниң кандидады Кара-кыс Аракчааның чугаалап турары-биле алырга, бо үе чадада эң кол ажылды--Тываның болгаш Сибирьниң регионнарының аразында элээн билдингир апарган аржааннарның эм шынарларын эртем талазы-биле бадыткаарын боттандырганы, улустуң кирип турар аржааннарының чогумчалыг байдалдарының дугайында маргылдаа чок бадыткалдарның чыгдынганы.

Дараазындагы үе-чадада эртемденнер аржааннарның эм шынарларын улам ханы шинчилээрлер. Чугаа болза, кандыг аарыгны кайы аржааанга эмнезе эки дээрзин тодарадыры-биле дириг амытаннарга шенелде эрттирериниң дугайында болуп турар. Ону боттандырары-биле тускай белеткеттинген дириг амытаннарга, чижээ аскыр-дегеге лабораторлуг шенелдени эрттирер, ону РЭА-ның Сибирь салбырының Бурят эртем төвүнүң ниити болгаш шинчилел биологиязының институду тыва төлевилелдиң киржикчилеринге чедирип бээринге белен.

Төлевилелге дүүштүр регионнуң эрге-чагыргаларының сорулгаларының дугайында Тываның кадык камгалал сайыды Орлан Донгак конференцияга тодаргай таныштырар. Республиканың аржааннарынга чоннуң туралааны-биле кирип турарының дугайында илеткелди Томскиде курортология болгаш физиотерапия эртем-шинчилел институдунуң терапия салбырының удуртукчузу Ирина Смирнова кылыр деп турар.

Тываның аржаан сугларының болгаш оларны шиңгээдип алырының перспективаларын конференцияга химия эртемнериниң кандидады, ТР-ниң медицина-социал айтырыгларның эртем-шинчилел институдунуң эртемден секретары Кара-кыс Аракчаа илеткээр. Аржааннарга медицина-клиника шинчилелдерин боттандырып турган эмчилер конференцияга чүве чугаалаарлар, олар аржааннарга эмненип турган кижилерни хайгаараанының, кымга кандыг ажыктыг болганының дугайын таныштырар.


Возврат к списку