Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва спортчулар – VI - кү Бүгү-россия оюннарында

11.03.2013
РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызы, Спорт яамызы, «Урожай» спорт ниитилели база Красноярск хоорайның эрге-чагыргазы VI Бүгү-россияның кышкы көдээ спортчу оюннарын Красноярск хоорайга март 1-4 хүннеринде организастап эрттирген. Аңаа Россияның 52 регионундан спортчулар кээп киришкен. Тыва Республикадан спортчулар база идепкейлии-биле киришкен.
   Лыжа, биатлон, шой көдүрери, шыдыраа, классиктиг шашки, уг-шиг (ориентирование) тывары, спортчу өг-бүле, механизатор, саанчы деп 9 аңгы спортчу хевирлерге ачыр-дачыр тутчуп, аваангыр күжүн көргүскен. Тываның 25 көдээ спортчузу шой көдүрери биле шашки оюннардан өске шупту хевирлеринге киришкеш, эки түңнелдиг болган.
    Баштайгы хүннүң спортчу демиселдериниң соонда, кежээки үеде, Иван Ярыгин аттыг спорт ордузунга VI Бүгү-россияның кышкы көдээ спортчу оюннарның байырлыг ажыдыышкыны болуп эрткен.
  Бүгү Россияның кышкы спортчу оюннарының 4-4 тиилекчилери база эң-не төлептиг спортчулар боттарының регионнарының туктарын көдүрүп алгаш, командаларның парадынга киришкен. Тыва Республиканың тугун Дегут Демчик – шыдыраа (Чаа-Хөл), Аяна Монгуш – спортчу өг-бүле, Чусук Юрий – саанчы (Балгазын), Карина Оюн – саанчы (Балгазын) олар төлептии-биле көдүрүп киирген.
    Ордунуң залында олуттарны долдур олургулапкан спортчулар, аарыкчылар регионнарның тук көдүрүкчүлери кирерге-ле, фотоаппараттарның чергелешкен чивеңнээжи база диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле уткуп хүлээп ап турган.
   Байырлыг парад чыскаалыпканда, РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызының сайыды Николай Федотов, Красноярск крайның губернатору Лев Кузнецов, РФ-тин Спорт яамызының сайыды, олимпий чемпиону Сергей Шелпаков олар сөс ап, көдээ ишчилерниң ажыл-амыдыралын демдеглеп, оларның ажылынга бердингенин үнелеп, спортчуларга байыр чедиргеш, тиилелгелерни күзээн. Россияның регионнарындан келген 1000 ажыг киржикчилеринге база чурттаар, дыштаныр, ашкарып-чемгерерин харыылап турар эрттирикчилерге өөрүп четтиргенин илереткен. Байырлыг чыскаал оюн-тоглаалыг, ыры-шоорлуг солун концерт программазы-биле уламчылаан.
   Чидиг демиселдерниң түңнелин үндүрүп, пионерлер ордузунга спартакиаданың байырлыг хагдыныышкынын эрттирип, тиилекчилерге чараш кубоктарны, хүндүлел бижиктерни тывыскан.
    Тыва Республиканың командазы 52 регионнуң аразындан 23 дугаар черде. Бодунуң 6-гы бөлүүнде (300 муң чурттакчылыг), регион бүрүзүн чурттакчы кижи санының аайы-биле бөлүктерде аңгылаан, 10 региондан 2-ги черни ап, тиилелгениң улуг кубогун болгаш хүндүлел бижиинге төлептиг болган. Бо бөлүкке 1-ги черни Калужск облазы, а 3-кү черни Хакасия алган.
    Шыдыраага шупту 30 регион киришкен. Ниити командага 1-ги черни Пенза облазы – 21 санныг (600 муң чурттакчылыг), 2-ги черде Саха (Якутия) Республика – 19,5 санныг (350 муң чурттакчы), 3-кү черде Челябинск облазы – 18,5 санныг (800 муң чурттакчылыг).
     Тываның шыдыраачылары 6-гы бөлүүнге 2-ги черге төлептиг болган. Аңаа Чаа-Хөлден Алла Кенден 9 сандан 8 санны ап, командазын ийиги черже үндүргенин демдеглээри чугула. Бо бөлүкке 1-ги черни 14 санныг Алтай Республика, 3-кү черде 13,5 санныг Хабаровск край алган.
     Бо көдээ кышкы оюннар киржикчилерин Красноярскиже ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызының сайыдының оралакчызы Сергей Мөнгеевич Оюн биле ТР-ниң Спорт болгаш аныяктар херектериниң талазы-биле яамызындан специалист Кудес Соянович Зайцев олар баштап төлээлеп, Тываның Чазааның ийи «Тойота» маркалыг чиик автобустары-биле эки-менди чорааш келген.

Дегут ДЕМЧИК, шыдыраа маргылдаазының киржикчизи.
Кызыл – Красноярск – Кызыл.

Возврат к списку