Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилелгениң старты

Тиилелгениң старты 05.02.2015

Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тии­лелгениң юбилейлиг байырлалдарының үезинде Хамаарышпас кү­­рү­­нелер эвилелиниң даштыкы кызыгаары-биле Тиилелгениң эстафетазы эртери чаңчыл апарган.

Хамаарышпас күрүнелер эвилелиниң чурттарының улустарының шаг-төөгүден бээр тыптып келген эп-найыралын болгаш дем-билелиг чоруун улам быжыктырар, фашизмге удур демиселге маадырлыг чоруун утпас сорулга-биле Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чыл юбилейинге тураскааткан Тиилелгениң эстафетазы 2015 чылдың февраль 2-де маадыр шивээ Брест биле маадыр хоорай Мурманскиден старт­таан. Бо улуг хемчээлдиг шериг-патриотчу акция, Тиилелгениң эстафетазы май 28-те Кызыгааржылар хүнүн­­де Москвада Мөгейиг даанга кээп доктаар.

Тиилелгениң эстафетазының оруун дургаар кызыгаар шерииниң кезектери тус чер эрге-чагыргазының органнары болгаш хөй-ниити организациялары-биле кады Тиилелгеге турас­кааткан байырлыг хуралдарны, митингилерни, Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчилери-биле ужуражыышкыннарны, өөредилге черлеринге Маадырлыг чоруктуң кичээлдерин эрттирер, делгелгелерни организастаар болгаш артистер концерттерни көргүзер.

Бо-ла бүгү хемчеглерниң кол-ла идеологтуг үндезини Ада-чурттуң Улуг дайынынга совет улустуң Тиилелгезиниң өндүр бедиин суртаалдаары болгаш кызыгааржыларның маа­дырлыг чоруун алдаржыдары, төөгүнү мегелеп өскертир чорук-биле демисежири, кызыгааржыларның тус черлерниң чурттакчы чону-биле кады ажылдажылгазын быжыглаары болур.

Тиилелгениң эстафетазын Россияның Айыыл чок чоруунуң федералдыг албанының Тыва Рес­публика талазы-биле Кызыгаар эргелелиниң ажылдакчылары Бурятияның кызыгааржыларының холдарындан апрель 10-да хү­­лээп алгаш, бистиң республиканың төвүнге эккээр. Тиилелгениң эстафетазының Тывага келгени-биле холбаштыр апрель 11-13    хүн­­неринде респуб­ликаның хоорай, суурларынга болгаш найысылал Кызыл хоорайга байырлалдар болур.

Апрель 13-түң хүнүнде Кызыл хоорайда Тиилелге шөлүнге Тиилелгениң эстафетазын Тываның кызыгааржылары боттарының эштери Алтай Республиканың кызыгааржыларынга дамчыдып бээр. Азияның төвүнден Хамаарышпас күрү­­нелер эвилелиниң мурнуу талазында чурттарының кызыгаары-биле Тиилелгениң эстафетазы оруун уламчылап чоруптар.

Россияның Айыыл чок чоруу­нуң федералдыг албанының

Тыва Республика талазы-биле Кызыгаар эргелелиниң  парлалга албаны.


Возврат к списку