Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Прокурорларга шаңналдар

Прокурорларга шаңналдар 20.01.2015

Россия прокуратуразының 293 чыл ою-биле РФ-тиң Чиңгине прокурору Юрий Чайка бодунуң дужаалы-биле албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш Тываның бөлүк юристерин шаңнаан. 

Албан-хүлээлгезин үлегерлиг күүседип турары болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг албаны дээш «Россия Федерациязының прокуратуразының хүндүлүг ажылдакчызы» хөрек демдээ-биле Тыва Рес­публиканың прокуратуразының судтарга кеземче херектерин сайгарарынга проку­рорларның киржилгезин хандырарының талазы-биле килдизиниң начальниги, юстицияның улуг чөвүлекчизи Амир Монгуш шаңнаткан.

Албан-хүлээлгезин үлегерлиг күүсетпишаан, онза чугула болгаш нарын даалгаларны чедиишкинниг күүсеткени дээш «Россия Федерациязының прокуратуразынга төлептиг албаны дээш» хөрек демдээ-биле Тыва Республиканың прокурорунуң назы четпээннер болгаш аныяктар дугайында хоойлуларның күүселдезинге хайгаарал талазы-биле улуг дузалакчызы, юстицияның биче чөвүлекчизи Елена Шевченкону шаңнаан.

«Хоойлуга шынчы чоруу дээш» II  чергениң шылгарал демдээ-биле Тыва Республиканың прокуратуразының судтарга кеземче херектерин сайгарарынга прокурорларның киржилгезин хандырарының талазы-биле улуг прокурору, юстицияның чөвүлекчизи Роланда Иргитшаңнаткан. Прокуратураның коррупцияга удур демисел дугайында хоой­лужудулганың күүселдезинге хайгаарал талазы-биле килдизиниң начальниги Влади­слав Пеняев болгаш Ба­рыын-Хемчик районнуң прокурору Антон Наконечный «Хоойлуга шынчы чоруу дээш» III чергениң шылгарал демдээ-биле шаңнатканнар.

Республика прокурорунуң кеземче шииткелин күүседип турар үеде хоойлуларны сагып турарынга хайгаарал талазы-биле улуг дузалакчызы Евгений Черепановту ооң адын сиил­бип бижээн чепсек-биле шаңнаан.

Россия Федерациязының Чиңгине прокурорунуң хүндүлел бижиктерин Улуг-Хем ра­йоннуң прокурорунуң оралакчызы, 1 класстың юризиКаң  Ховалыгга болгаш Кызыл хоо­райның прокурорунуң дузалакчызы, 1 класстың юризи Таисья Тас-оолгатывыскан.

Прокурор хайгааралын боттандырып турар үеде идепкейлиг болгаш шалыпкын чоруу дээш Таңды районнуң прокурору, 1 класстың юризи Валерия Кууларга юстицияның биче чөвүлекчизи класс албан-дужаалын шаңнал кылдыр хуусаадан эрте тывыскан. Бай-Тайга районнуң прокурорунуң оралакчызы, 2 класстың юризи Антон Эринге 1 класс­тың юризи класс албан-дужаалын хуусаадан эрте тывыскан.

Каа-Хем районнуң прокуратуразының 1 разрядтың улуг специализи, РФ-тиң күрүнениң хамааты албанының 1 класстың референтизи Долаа­на Донгакка өртектиг белекти тывыскан. Каа-Хем районнуң прокурорунуң оралакчызы, 2 класстың юризи Айрана Саткаболгаш республика прокуратуразының эрге-хоойлу статистиказының килдизиниң кол специализи, РФ-тиң күрүнениң хамааты албанының 1 класстың референтизи Варвара Шлейкога өөрүп четти­риишкинни чарлаан.

Албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүсеткени дээш Тываның бөлүк прокурор ажылдакчыларынга Тыва Республиканың прокурору Александр Гриневтуң дужаалын езугаар шаңналдарны тывыскан.

Россия Федерациязының Чиңгине прокурору Юрий Чай­каның дужаалын езугаар «Хоойлуга шынчы чорук дээш» шылгарал демдээниң I чергези-биле прокуратураның хоочуну, юстицияның улуг чөвүлекчизи Марат Чодуй, «Прокуратураның хоочуну» медаль-биле юстицияның улуг чөвүлекчизи Антонина Буркова шаңнаткан.

Тыва Республикада Кол федералдыг инспектор Владимир Останин, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Даваа, федералдыг ведомстволарның удуртукчулары албан-хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип турары дээш прокурорларга өөрүп четтириишкинни илередип, чылыг сөстерни чугаалап, профессионал байырлалы-биле байыр чедиргеннер.

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол рес­публика прокурорунуң улуг дузалакчызы, Тываның прокуратура органнарынга 15 чыл дургузунда ак сеткилдиг албан эрттирип турар Саида Күнчүннү Тыва Респуб­ликаның Башты­ңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан.

Василий КРИВДИК,

Тыва Республиканың прокурорунуң улуг дузалакчызы.


Возврат к списку