Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Дээди Хуралының Чаа Чыл таварыштыр байыр чедириишкини

Тыва Республиканың Дээди Хуралының Чаа Чыл таварыштыр байыр чедириишкини 31.12.2014

Эргим чаң­гыс чер-чурттугларым!

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) өмү­­нээзинден болгаш бодумнуң хуумдан силерге үнүп орар 2015 чыл-биле байыр чедирип тур мен!

Чаа чыл — бистиң кижи бүрүзүнге онзагай байырлал. Бодувустуң хуу амыдыралывыска чогумчалыг өскерлииш­киннерни, төрээн респуб­ликавыстың болгаш ниити Россияның бүзү­­релдиг сайзыралын ооң-биле холбаштырып турар бис.

Юбилейлиг чылда Тыва хары угда үш улуг байырлалды — Тываны (Урянхай крайны) Россияның хайгааралынга алганының 100 чылын, бодунуң найысылалы — Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылын болгаш Россия Федерациязының составынга Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттышканының 70 чылын демдеглээн. Эртип турар чылда Тываның чаагай чоруу дээш эки ажылдаан бүгү кижилерге, моон соң­гаар-даа ооң хөгжүлдезинге киржиринге белен ишчилерге өөрүп четтириишкинни илередири кү­зенчиг. Ооң түңнели көскү-дүр. Регионда чаа-чаа школалар, уруглар садтары, спорт тудуглары көстүп келген, он-он километр автомобиль оруктары септеттинген. Тываның найысылалы чаарттынган — ында дыштаныр болгаш хөглээр черлер көвү­дээн. Ындыг ажыл муниципалдыг бүгү кожууннарга, Кызыл хоо­райга уламчылаар. Турисчи объектилерни сайзырадыр талазы-биле улуг базымнар кылдынган — «Азияның төвү» чаа тураскаал, «Хааннар аңнаашкыны» скульптурлуг ансамбль, «Тыва арбат» дижир кудумчу. Бо бүгү чүүлдер регион шапкын хөгжүп турар дээрзинге бистиң бүзүреливисти болдурар.

/нүп орар чыл биске чаа-чаа перспективаларын ажыдар, ол дээрге чаа-чаа сорулгаларның тыптып кээри-дир. Өөредилгениң, кадык камгалалының, культураның шынарын бедидери, чуртталга бажыңнарының тудуу бүдү­­рүл­­ге адыры-биле катай Тыва Рес­публиканың удуртулгазының политиказының мурнады шиит­пирлээр айтырыглары болуп артар.  Бистиң сорулгавыс — хамаатыларның амыдыралының деңнели бедизин дээш Тываның бодунуң туружун  күш­­­­телдирерин чедип алыры болур. Ону чүг­­ле бир демниг, шудургу күш-ажыл-биле чедип ап болур. Ону шыдаар бис дээр­зинге бүзү­рээр бис. Ындыг бүзүрелдиң барымдаазы рес­публиканың чурттакчыларының бедик мергежилдии болгаш ажылгыр чоруу.

2014 чыл политика талазы-биле бачым-чымыш чыл болган. Хамаатылар Тыва Республиканың парламентизиниң чаа сос­тавын болгаш республиканың кожууннарында төлээлекчи органнарының депутаттарын соң­гуп алганнар. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың хамаа­ты идепкейлиг чоруун манап турар бис.

Чаа чыл бистиң Тывавыс­тың чурттакчыларының амы­ды­ра­лының деңнелин беди­дери­ниң, өг-бүлени болгаш мөзү-шынарның үнелиг чүүлдерин быжыглаарының чылы болурун сеткиливис ханызындан күзедивис. Бистиң республикавыска, бүгү чуртка ниитизи-биле чаагай чүүлдерниң болгаш тургузуушкуннуң чылы болзун. +г-бүле бүрү­­­зүн­­­­ге чаагай чүүлдер, аас-кежии болгаш ынакшыл,  өөрүш­­кү болгаш бот-боттарынга билчииш­кин турар болзун!

Чаа чыл-биле!

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы К. Даваа. 


Возврат к списку