Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эргим сибирьжилер!

Эргим сибирьжилер! 31.12.2014

Үнүп орар Чаа чыл-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен!

Эртип турар чылдың сөөлгүхонуктарында эң чугула бо­луушкуннарны кезээде сактыр болгаш түңнелдерни  үндү­рер бис. 2014 чыл бөдүүн эвес болган, геополитиктиг халдаашкыннарга бистиң чуртувус төлептиг харыылап, бодунуңхамаатыларының эрге-ажыктарын быжыы-биле камгалап шыдаан. Россия XXII кышкы Олимпий оюннарын эрттирген, чаалап алган медальдарның талазы-биле эңчедиишкинниг болган бис, Сибирьниң федералдыг округунуң спортчулары ниити команда тии­лелгезинге улуг салыышкынны  киирген.

Сибирьниң регионнарынга бо үе шылгалданың чылы болган. Бергелер турза-даа, үлетпүр        бүдүрүл­­гези өзүп, социал болгаш транспорт инфраструктуразының объектилери туттунуп, инвестиция төлевилелдери күү­­сеттинип турган. Чедип алдынган бүгү чүүлдер дээрге силерниң идепкейлиг киржилгеңер-дир.

2015 чылда Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 70 чылын демдеглээр бис. Сибирьжи дайынчыларның маадырлыг чоруктарын болгаш тылдың ишчилериниң эрес-шудургу ажыл-ижин кажан-даа утпас бис, бистиң тайбың келир үевис дээш амы-тынын бергеннер биске кажан-даа уттундурбас.

Эргим өңнүктер!

Чурттуң төөгүзү -- ол дээрге бистиң кижи бүрүзүнүң төөгүзү болгаш салым-хуузу-дур. Чаа чылдың дүнезинде өг-бүлевиске болгаш эштеривистиң аразынга Чаа чылды өөрүшкү-биле уткуу­рунга белеткенип тургаш, келир  үедеги планнарывысты база тургузар бис. Силерниңидегелдериңер болгаш кү­­зелдериңер бү­дер болзун, ажыл-херектериңерге чедиишкиннер турар болзун!

Ажы-төл кезээде кадык болгаш аас-кежиктиг болзун, өг-бү­­ле бүрүзү быжыг, бажыңбүрүзүн­­ге чөпшээрежилге болгаш чаагай чүүлдер хөй болзун! Байырлал чырыткылыг, сагышка кезээде артар болгаш чаагай сеткилге бүргеткен болурун кү­­зедим!

Чаа 2015 чыл-биле!

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээзи  

Н. РОГОЖИН. 


Возврат к списку