Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа уруглар садтары ажыттынган

Чаа уруглар садтары ажыттынган 26.11.2014

Бүрен-Хем суурга ооң мур­нунда уруглар сады янзы-бү­рү  чылдагааннар-биле 1994 чыл­да  дүжүп, хөй чылдарда ок­тат­тынган турган.  Октаттынган садты катап септээринге    күрү­­не  29 млн. рубльди үндүргеш, сеп­тээш, ажыглалче кииргени — улуг өөрүшкү. Садиктиң катап ажыттынганы-биле Ш.В.Кара-оол  бодунуң чаңгыс чер-чурт­туг­ларынга байыр чедиргеш, че­диишкиннерни күзеди.

Хүндүлүг аалчы Шолбан Кара-оол, уруглар садының эргелекчизи Алена  Куулар, ада-ие­лер чөвүлелиниң даргазы Марта Мадар-оол, ол садикке ту­рар дээн бичии Тимур олар кызыл кожааны кезип, чаа  «Хүн­­чү-геш» уруглар садының эжиин ажыдып киргеннер.

Тываның  Баштыңы ооң соон­­­да Сарыг-Сеп суурда 140 олуттуг чаа туттунган «Теремок» уруглар садының  ажыдыышкынынга киржип, өөрүш­­күзүн үлежип, улуг-улуг чедиишкиннерни күзээш,  чаа уруглар «ордузунче»  кирген.

Чаа сад турар черге ооң мур­нунда 60 олуттуг бичии  уруг­­лар сады турган. Тудуг үе­-зинде школаның эге класстар өөренип турган бажыңынга бичии чаштар сады  турганын,  чаа садта  олуттарның чедишпес бол­ганы-биле эге школа турган бажыңны сад хевээр арттырарын   Сарыг-Сеп суурнуң  чурттакчызы  чугаалады.

Ол-ла хүн  Тываның Баш­ты­ңы чүгле ажыдыышкынга эвес, а Кундустуг суурда 2014 чылдың ноябрь 3-те туттунуп эгелей берген уруглар садының тудуунга чедип, ооң эргелекчизи болгаш  тудугжулар-биле ужу­ражып, чугаалашкан. Уруглар садының тудуунга 106 млн. рубль көрдүнген. 14 айның иш­тинде тудугну доозуп, ажыг­лалче киирерин планнап турар. Эштир бассейниг, чаа садка 140 уруглар турар.

Кожууннуң хөгжүлдезинге улуг идигни бергени дээш Тыва­ның Баштыңы Ш.В.Кара-оолга болгаш келген сайыттарга Каа-Хем кожуун чагыргазының   даргазы А.Х.Чалан-оол чону­нуң өмүнээзинден  өөрүп четтир­ге­нин илереткен.

Ш.В Кара-оол кижизидикчи башкыларже улуг кичээнгейни уг­ландырып, оларның ажылы чаш ажы-төлдүң келир үезинге чу­гула черни ээлеп турарын  кайы-даа суурга баргаш, катап-катап са­гындырды. Башкы ки­жи боду өөренмейн баар чү­ве болза, ол башкы болуп шыдавазының ду­гайында чугаа­лааш, үениң негелдези-биле тө­лептиг  баш­кылар болурун Ты­ваның Баштыңы Шолбан Кара-оол күзээн.

Айдың Ондар.

Виталий Шайфулинниң тырттырган чуруктары.


Возврат к списку