Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

База катап М-54-түң айтырыы

База катап  М-54-түң айтырыы 24.10.2014

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Кызыл — Чадаана —Хандагайты — Боршоо» автомобиль оруун дамчыдарының айтырыын федералдыг деңнелге шиитпирлээ­рин уламчылап турар.

Шолбан Кара-оол амгы үе­де Мос­квада республиканың айтырыгларын шиитпирлеп чоруп тура, ол Россияның Транспорт яамызынга болгаш Росавтоорукка база чедип, ажылчын чугаала­жыышкыннарны кылган. Айтырыгның кол утказы - «Кызыл — Чадаана — Хандагайты — Боршоо» автомобиль оруун (Моол-биле кызыгаарга чедир) федералдыг деңнелче дамчыдары болуп турар.

Ол Росавтооруктуң удуртулгазы-биле чаңгыс эвес удаа ужуражылганы эрттирген, чугула ажыл-херектерни чугаалашкан. М-54 федералдыг орукту рес­публиканың мурнуу чүгүнден ба­рыын чүкче өскертириниң айтырыын Тываның Баштыңы 2011 чылдан бээр көдүрүп келген дээр­зин сагындыраал.  Ооң ол эгелээшкинин Россияның Президентизи Владимир Путин, РФ-тиң транспорт са­йыды Максим Соколов деткээн.

Оруктуң чаа угланыышкыны Россия — Моол кызыгаарга хөй талалыг эрттирилгени тургузарын дүргедедир болгаш Европа биле Азияның аразынга транспорт аргыштырылгазын Тываны дамчыштыр эрттиреринге байдалдарны тургузар ужурлуг. Оон аңгыда М-54 маршрут рес­публиканың чурттакчыларының 60 хуузу чурттап турар девискээр­лерни дамчып эртер болгаш ында амыдыралды шынар талазы-биле экижидери чугаа­жок. Ол төлевилелди камгалап тура, Шолбан Кара-оол ба­рыын угланыышкында автомобиль оруктарының баксырап турарын, ооң уламындан орук-транспорт озал-ондааның көвүдеп турарын каш удаа айтып келген. Бо айтырыгны сайгарып көөр кылдыр чоокку үеде РФ-тиң Ча­заанче кии­рер.

Ол ышкаш республиканың удуртукчузу Россияның Саң-хөө яамызынга ужуражылгаларны эрттирген. Ооң соонда Новосибирскиге кээр, октябрь 22-де Президентиниң Сибирьниң федералдыг округунда Бүрүн эргелиг төлээниң чанында чөвүлелдиң болгаш регионнар аразының «Сибирь дугуржулгазы» ассоциациязының чөвүлелиниң кады эрттирген хуралынга киришкен. Хурал үезинде Новосибирскиге Сибирьниң агро­­үлетпүр комплекизиниң сайзыралының перспективаларын сайгарар, аңаа көдээ ажыл-агый продукциязын киир сөөртүр чорукту кызыгаарлаарын болгаш иштики курлавырларны көвүдедирин барымдаалаар.


Возврат к списку