Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

70 чыл-биле байыр чедириишкиннери

70 чыл-биле байыр чедириишкиннери 24.10.2014
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң адынга Россияның политиктери Николай Рыжковтан болгаш Геннадий Зюгановтан байыр чедириишкиннериниң телеграммалары келген. 
Олар регионнуң удуртукчузун болгаш хөй националдыг республиканың чурттакчыларын ССРЭ-ниң составынга Тыва Арат Республиканың каттыжып киргениниң октябрь 11-де демдеглээни 70 чылы-биле байыр чедиргеннер. Байыр чедирген телеграммаларда мындыг сөстер бар:
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! ССРЭ-ниң составынга Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 70 чыл байырлалы-биле Силерге чүректиң ханызындан байыр чедирип тур мен. Бот-догуннаан күрүнелиг-даа болза, тыва чон бодунуң күзелин езугаар Россияның чоннары-биле каттышкан. Россияның составынга тывалар бажың-балгаттыг, өг-бү­­лелиг апарганнар. Ол болуушкуннуң түңнели төөгүлүг  ханы үндезинниг. Ол түңнел аңгы-аңгы салгалдың, сөөк-язының, политиктиг үзелдиг кижилерни чаңгыс аай хөй националдыг чон кылдыр каттыштырган. ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Чөөн Сибирьден, ооң иштинде Тывадан депутады турган үемни улуг сеткил ханыышкын-биле сактыр мен. Бөгүнгү Тыва — федерацияның дең эргелиг болгаш аныяк субъектизи. Совет үеде ону келир үеже чүткүлдүг республика деп адап турган. Бөгүн Тыва чурттуң удуртулгазынга даянмышаан, бүзүрелдии-биле бурунгаарлап орар. Байырлал-биле, эргим тывалар! Силерге аас-кежиин, кадыкшылды болгаш чаагай чүүл­дерни күзедим. 
Федерация Чөвүлелиниң силерни хүндүлээр 
кежигүнү Николай Рыжков».
 
«Хүндүлүг Шолбан Валерьевич! Эргим тывалар! Бистиң Ада-чуртувустуң кайгамчык хүнү — Тыва Арат Республиканың ССРЭ-ниң составынга каттыжып киргениниң 70 чылы-биле мээң байыр чедириишкинимни хүлээп ап көрүңер. Тыва — ол дээрге Сибирьде улуг ужур-дузалыг культура-төөгүлүг регионнарның бирээзи. Ада-чурттуң Улуг дайынының аар-берге чылдарын эгин кожа чурттап эрткен бис, фашист эжелекчилерни чылча шапкаш, чурттаар оран-сававысты тайбың байдал болгаш чөпшээрежилге-биле туткан бис. Тыва чоннуң чечектелиишкининге болгаш Россияның чоннарының өг-бүлезинге улуг келир үени тургузуп алырынга байдалдарны тургускан ниити өгбелеривиске чоргаарланыр эргелиг бис. Планнарыныңарның күүселдезинге чедиишкиннерни күзедим! Бүгү тываларга аас-кежиин, чаагай чүүлдерни күзедим.
Ханы хүндүткел-биле, РФ-тиң Күрүне Дума­зында РФКП фракциязының удуртукчузу, РФКП-ниң ТК-зының Даргазы Геннадий Зюганов». 
 

Возврат к списку