Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Эш-өөр, киржиңер!»

«Эш-өөр, киржиңер!» 24.10.2014

  «Тываны хөгжүдериниң 100 чаа идеялары» эссе конкурузу эгезинде күрүнениң хамааты албан-хаакчыларынга, оларның аразында эң-не салым-чаяанныг болгаш сонуургалдыг, республиканың социал-экономиктиг сайзыралының чугула айтырыгларын шиитпирлээринге чаа ужур-дузалыг аргаларны сүмелеп шыдаарын тодарадыр база ол ышкаш күрүне эрге-чагырга органнарының ажылдакчыларының профессионал сайзыралынга идиг бээр, күрүне албанының чаагай адын көдүрер сорулгалыг чогааттынган турган. Ынчалза-даа Тываның Баштыңы ук ажылга бүгү күзелдиглерни хаара тударын чугула деп санап көрген, ынчангаш чаңгыс чер-чурттугларынга, бирги оочурда, «Вконтакте» социал четкиниң аныяк-өскенинге кыйгы-биле көрүнген. «Эш-өөр! Киржиңер! Ам чаа-ла «Тываны хөгжүдериниң 100 чаа идеялары» эссе конкурузун эрттирериниң дугайында айтыышкынга ат салдым. Ол чүнүң-даа мурнунда республиканың күрүне хамааты албан-хаакчыларынга хамааржыр. Ынчалза-даа ам ол санал-биле Силерге кыйгы салыр деп бодап тур мен. Билиишкиннер барымдаалаар болза, кижилер сен канчаар бодап турар сен, шак ынчаар эвес бодаар эргелиг база чамдыкта сен олардан чүнү манап турарыңны кылбайн барып болур. Ол аразында биске ниити сорулгалар,     чүткүл, түңнелдер чедип алырынга күзел-сорук херек. Ол ышкаш конкурс күрүне айтырыгларын шиитпирлээринге чаа аргаларны сүмелеп шыдаар салым-чаяанныг, билиглиг кижилерни тодарадырынче угланган. Дидими-биле чүткүдүңер!».

                Күрүне чугулазының айтырыгларын шиитпирлээринге бодунуң көрүжүн  үлежиксеп турар конкурска киржир күзелди кижи бүрүзү эрттирикчилерниң сүмелээни адырлар аайы-биле 68 чижек темаларның кайы-бирээзин шилип, азы бодунуң темазын сүмелеп болур. Конкурска берген материалдарның сайгарылгазы болгаш үнелээшкини эртирикчилерниң, хөй-ниити төлээликчилериниң болгаш эксперттерниң комиссиязы-биле чоруттунар. “Мээ чаза таварыышкынының” түңнелдерин 2014 чылдын ноябрь 25-ке чедир үндүрер деп планнаттынып турар. Конкурстуң тиилекчилерин байырлыг езулалга чарлаар болгаш белектер-биле шаңнаар. Конкурстуң түңнелдери-биле Тыва Республика Баштыңының Администрациязы болгаш Тыва Республика Чазааның Аппарады конкурстуң тиилекчилерин Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының башкарылга кадрларының курлавырынче кииреринге сумелээр аргалыг.

           Эссениң сөзүглели база ол ышкаш киржикчининң долдурган бүрүткелин болгаш хууда медээлерин (Ф.А.А., харылзажыр телефон, электроннуг почтазының адрезин) ажылдап кылырынче чөпшээрелин “Конкурс эссе” демдек-биле konkurs-esse@mail.ru электроннуг почтаның адрезинче чорудар херек. Конкурстуң киржикчизиниң бүрүткелге айтыр ужурлуг чуулдери: конкурс ажылының ады (бүрүнү-биле); фамилиязы, ады, адазының ады (бүрүнү-биле); эри-кызы;  хары; харылзажыр телефону; электроннуг почтазының адрези; эртеми (өөредилге  чериниң ады, мергежили); дооскан уези ; ажылдап турар чери; албан-дужаалы; шаңнал, макталдарының бары. Оон ыңай боттарыңарның дыңнадыр ужурлуг деп санап турарыңар бодуңарның дугайында немелде медээ.

            Конкурска ажылдарны бээри: күрүне албан-хаакчыларынга – 2014 чылдың октябрь 13-тен ноябрь 14-ке чедир; бүгү күзелдиг улустарга – октябрь 14-тен ноябрь 14-ке чедир. Эссениң хемчээли – 3 арындан хөй болбас, MicrosoftOffice 2003 файлдың хевиринге, шрифтизи TimesNewRoman, 12 кегль, аразының хемчээли 1,5. Эссени орус дыл кырынга электроннуг хевирге бээр, ажылдың адынга киржикчиниң фамилиязын болгаш инициалдарын база “Конкурс эссе” деп сөстерни айтыр.

Тодаргай медээни 2-10-84 телефон дамчыштыр билип ап болур.


Возврат к списку