Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чонунуң чаагай чоруу дээш

Чонунуң чаагай чоруу дээш 30.09.2014

Дүүн, сентябрь 29-та, Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжының бирги сессиязының баштайгы организастыг хуралы болуп эрткен. Организастыг хуралды эгелээриниң мурнунда Тыва Республиканың Төп соңгулда комиссиязының даргазы Б.Д. Ондар Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутаттарының чаңгыс аай соңгулда округунуң талазы-биле база 16 чаңгыс мандаттыг соңгулда округтарының талазы-биле 2014 чылдың сентябрь 14-те соңгулдаларның түңнелдерин дыңнадып, Тыва Республиканың (парламентизиниң) ийиги чыыжынга 32 депутат соңгуттуруп, республиканың дээди хоойлужудулга органынга депутаттарның четчелеттингенин чарлаан.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) эң улуг назы-харлыг депутады И.В. Чучевке Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжының бирги сессиязының баштайгы организастыг хуралын ажыдар эргени депутаттар берген.

Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы Артур Монгал сөс алгаш, Россияның Президентизи Владимир Путин Тыва биле Россияның чаңгыс демнежилгезиниң 100 чылының байырлалынга келгеш, Тываның хөй национал чонунга байыр чедирип: «Тываның ады, Россияның алдары дээш демниг ажылдаңар!» — деп чагааны-биле Дээди Хуралдың депутаттарының чаа составы Тываның чонунуң чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг ажылдаарынга бүзүрелин илереткеш, Тыва Республиканың Чазаа халажылгаже үнген дугайында Чарлыкка ат салдынганын дыңнаткан.

Федералдыг инспектор Н.Д. Монгуш, Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазының даргазы Х.Д. Монгуш олар база депутаттарга байыр чедирип, эрге-чагырганың шупту деңнелдери, хөй-ниити организациялар, чон-биле демниг ажылдаарын күзээннер.

Депутат И.В. Чучев Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжының бирги сессиязының баштайгы организастыг хуралының хүн айтырыын чарлаан. Ол хүн айтырыы езугаар депутаттар Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) регламентизин, Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) ийиги чыыжының ажылчын органнарының тургузуун бадылааш, Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжының даргазын, ооң оралакчызын болгаш комитеттер даргаларын соңгаан.

«Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның Тыва регион салбырының мурнундан соңгуттурган депутаттар Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжында хөй кезии болганы-биле бо партияның фракциязының саналдааны езугаар Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжының Даргазынга депутат К.Т. Даваа база катап соңгуткаш, Дээди Хуралдың ийиги чыыжының бирги сессиязының баштайгы организастыг хуралының ажылын улаштыр удурту берген.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжының Даргазының оралакчызынга депутат И.П. Самойленкону, Тыва Республиканың Дээди Хуралының комитеттериниң даргаларын депутаттар соңгаан. Конститустуг эрге-хоойлу политиказы болгаш күрүне тургузуунуң талазы-биле комитеттиң даргазынга В.Г.Глухов, саң-хөө болгаш экономиктиг политика, сайгарлыкчы чорук болгаш инвестиция политиказының талазы-биле комитеттиң даргазынга М.М.Чульдум, энергетика, тудуг, транспорт, чуртталга-коммунал ажыл-агый комитединиң даргазынга А.Д.Конгар, социал политика талазы-биле комитеттиң даргазынга И.П.Самойленко, айыыл чок чорук, хоойлу-дүрүм болгаш кызыгаар талазы-биле айтырыглар комитединиң даргазынга В.М. Бартына-Сады, аграр политика, чер болгаш өнчү-хөреңги болгаш экология талазы-биле комитеттиң даргазынга Р.Н.Наважап, эрге-чагырганың федералдыг, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилел институттары-биле кады ажылдажылга  болгаш информация политиказының комитединиң даргазынга Ю.В. Кара-оол соңгуттурган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының ийиги чыыжы ажылдап кирипкен.


Возврат к списку