Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Юрий Кара-оол: «Визирьниң тиилелгези— бистиң шуптувустуң чедиишкинивис-тир»

Юрий Кара-оол: «Визирьниң тиилелгези— бистиң шуптувустуң чедиишкинивис-тир» 30.09.2014

Аът спорту

Тываларның шагдан тура эрттирип келген маргылдаазы – аът чарыжы узун хемчээлдиг дистанцияларда эртип турар.  Улуг,  аныяк, чүгүрүк малдар болгаш чоруктуг, челер, чыраалаар, улуг база  аныяк малдар чарыжын эрттирери чаңчылчаан.

Аът малга ол хире сонуургалдыг чонга ипподромга чаржырының  үш хевирин сайзырадырынга хамаарыштыр ТР-ниң Аът федерациязы хемчеглерни ап эгелээн. Бо талазы-биле бүрүн дерилгелиг үш хевирниң (трое­борье) танцылаар, шураар, маңнаар аъттар маргылдаазынга амгы үеде Тываның адын камгалап, Визирь дээр чеди харлыг аът киржип турар. Сентябрь 15-те найысылалда чаарттынган «Азия төвү» тураскаалының чанынга Визирьниң «ажыл-чорудулгазын» аъттың ээзи, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Юрий Кара-оол мын­чаар таныштырды: «Тываның Россияга бактаап киргениниң база Кызыл хоорайның үндезилеттинип тургустунганының 100 чылын таварыштыр хакас өңнүктеривистиң белекке берген аъды чедиишкиннерлиг болуп турары өөрүнчүг. Визирьниң тиилелгези — бистиң шуптувустуң чедиишкинивис-тир. Бо аътты Усть-Абаканның «Алдын дага» ниитилелиниң чиңгине директору Эдуард  Ухварин бистерге белекке берген. Эдуард Иванович Тыва чурттуг Оксана-биле өг-бүле туткан болгаш, аңаа чурумалдыг, онзагай республикавыс ооң төрээн чери дег чоок апарган. Ынчангаш Ухвариннерниң өг-бүлези бистиң республика-биле сырый харылзаалыг, демниг ажылдап турар» —деп, ол демдеглээн.

Визирьниң мунукчузу Кызыл кожуундан 19 харлыг Анастасия Катаева — аът мунуп башкарарынга спорт мастеринге кандидат. Настя мунуп турар аъды-биле Красноярск хоорайга эрткен маргылдаага 2-ги черни алган, а Сибирь федералдыг округтуң кубогу дээш уксаалыг малдар  чарыжынга шыырак белеткел көргүскеш, чурттуң кол шаңналы дээш июль айның эгезинде Москвага киржир эргени чаалап алган. Аңаа  Россияның 24 регионнарындан 50 хире аъттың аразынга ийи хүн үргүлчүлээн маргылдаага 5-ки черни ээлээн. Ынчан Тывадан барган аътты мунукчузу-биле Россияның шилиндек командазының кежигүнүнге киирген. 

Август 30-31 хүннеринде Москвага эрткен «Россияның чоргааралы»  деп чайгы спартакиадага бедик черни ажыр шурап, танцылап маңнаарынга Тываның аъды Визирь тиилекчи болган. Бо үш хевирге Визирьни тренер башкы Светлана Шевченко өөреткен. А аътты соодуп, баглап үзүргедирде база арга-дуржулга херек. Визирьниң ажаакчызы, соодукчузу — Таймир Сарыглар. Ол — боду Тываның Аът спортунуң федерациязының кежигүнү. «Торгу тоннуг, дордум курлуг, кадыг идиктиг  — бүрүн тыва хептиг Таймир Москваның Кызыл Шөлүнге Визирь-биле кады улустуң сонуургалын оттурган» — деп, Юрий Кара-оол чоргаарал-биле чугаалады. 

Тываның аът спортунуң хөгжүлдезинге улуг үлүг-хуузун киирип турары дээш, ТР-ниң Чазаа юбилейлиг медальды Светлана Шевченкога, хүндүлел бижикти Анастасия Катаевага, Эдуард Ухваринге, өөрүп четтириишкинниң бижиин Таймир Сарыгларга, ТР-ниң Дээди Хуралы Эдуард Ухваринге, Светлана Шевченкога, Анастасия Катаевага, Таймир Сарыгларга, хүндүлел бижиктерни болгаш Бүгү-россияның «Дайынчы акы-дуңмалышкы» хөй-ниити организациязының Тывада салбырының удуртукчузу Юрий Кара-оол совет шериглерни Афганистандан  үндүргенинден бээр 25 чыл болганынга тураскааткан юбилейлиг медальдарын база оларга  тывыскан.

Визирь бедик дагларлыг Тыва чуртунуң делгемнеринге күш кирип, кадар оъдунга тааржып, белеткелди алгаш, тиилелгелиг чанып кээп турары  өөрүнчүг. 

Анисья Тюлюш.


Возврат к списку