Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сайыттың саналдары, сүмелери

Сайыттың саналдары, сүмелери 05.09.2014

Россия Федерациязының харылзаа болгаш массалыг коммуникациялар сайыды Николай Никифоров Тыва Республиканың Чазааның Бажыңынга Тываның информатизация болгаш харылзаа четкизиниң, массалыг информация чепсектериниң ажылдакчылары, яамыларның болгаш албан черлериниң удуртукчулары-биле дүүн ужурашкан. Ужуражылганы Тываның Чазааның Даргазының бирги оралакчызы Шолбан-оол Иргит башкарып эрттирген.

Николай Никифоров харылзаага чаа технологияларны шиңгээдип алырының идепкейлиг талалакчызы, «Татарстан Республиканың электроннуг чазаа» деп төлевилелди боттандырар талазы-биле бөлүктүң кежигүнү турган, күрүнениң болгаш муниципалитеттерниң электроннуг ачы-дузазының интернет-порталын шиңгээдип алырынга улуг үлүүн киирген, 2012 чылда РФ-тиң харылзаа болгаш массалыг коммуникациялар сайыды албан-дужаалга томуйлаткан.

Тывага информатизацияны болгаш харылзааны хөгжүдер талазы-биле кылып чорудуп турар ажыл дугайында дыңнадыгны республиканың информатизация болгаш харылзаа сайыды Органа Натсак кылган. Ооң соонда РФ-тиң харылзаа болгаш массалыг коммуникациялар сайыды бистиң республикага харылзааның чаа технологияларын шиңгээдип алыр талазы-биле федералдыг яамының ап чорудар хемчеглери-биле чыылганнарны таныштырган. Тывага харылзааны болгаш массалыг коммуникациялар четкизин сайзырадыр талазы-биле 2018 чылга чедир кылыр ужурлуг ажылдарның хуусаазын 2015 чылче бээрледип, аңаа херек акша-хөреңгини үндүрериниң магадылалдыын дыңнаткан. Ол үеге чедир 250-ден 500 чедир санныг чурттакчылыг суурларга волокно-оптиктиг харылзаа шугумнарын кожарын планнап турар. Оон хөй чурттакчылыг суурларга харылзааны сайзырадырынга харылзаа бизнези киржи бээр.

Күрүнениң болгаш муниципалитеттерниң электроннуг ачы-дуза четкизин республикага сайзырадырының талазы-биле ажыктыг сүмелерни Николай Никифоров бергеш, айтырыгларга харыылаан. Чижээлээрге, Күрүне регистрациязының, кадастрның болгаш картографияның федералдыг албанының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң удуртукчузу Светлана Тулуш күрүнениң болгаш муниципалитеттерниң электроннуг ачы-дуза четкизинге тыва дыл кырынга ачы-дуза чедирериниң чугулазының дугайында айтырыгны көдүрген. Национал дылдарга күрүнениң болгаш муниципалитеттерниң электроннуг ачы-дуза чедирериниң чугулазын Николай Никифоров демдеглеп, ону боттандырар талазы-биле хемчеглерни алыр апаар бис деп чугаалаан.

Парлалганың массалыг информация чепсектеринге күрүнеден субсидиялар бээрин соксатканынга доктаагаш, РФ-тиң Харылзаа болгаш массалыг коммуникациялар яамызы деткимчени көргүзериниң аргаларын дилеп турарын дыңнаткаш, боттары база хол чадаң олурбазын сүмелээн.

       «Шынның» корр.


Возврат к списку