Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Эртенги сергек эгелээшкин

Эртенги сергек эгелээшкин 31.08.2014

Арат шөлүнде эртенниң-не эртип турар «Бодрое утро» деп эгелээшкинниң сула шимчээшкининге киржир сорулгалыг эртенгиниң 6 шакта оттуп келген-даа болзумза, 5 минут озалдап чеде бээримге, Арат шөлүнде 30-40 шаа киржикчилер хүннүң эртенги чырык херелдеринден өөрээн-даа ышкаш, сула шимчээшкиннерни омак-сергек кылган турлар. 

Киржикчилерниң аразында хөй кезии — 40 хардан өрү назылыг херээжен чон. Пенсия назылыг киржикчилер база хөй, ынчалза-даа ында аныяктар, элээдилер болгаш школа назыны безин четпээн чаштар бар болду. Кырган-авалар уйнуктарын эдертип алган-дыр деп билдим. Келген киржикчилерниң аразында Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн, ТР-ниң күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Мерген Ооржак база  бо төлевилелдиң эгелекчизи Адам Текеев сула шимчээшкиннерни сеткилинден кылып турлар.

Ушу тренери Роберт Күнзектиң удуртулгазы-биле «улунуң самы»-биле эгелээн сула шимчээшкин чоорту нарын хевирлеринче кирип, чыглып келгеннерниң хей-аъдын көдүрүп тур.

Арыг агаарга эртенги сула шимчээшкин-биле хүннү эгелеп алырга, сагыш-сеткилге эки, бүдүн хүн ишти омак-сергек хүнзээр сен. Омак-сергек кижи ажылдаары эки, кандыг-даа берге байдалдарны шыдап үне бээр.

«Киржикчилерниң санын көвүдедир дээр болза, кадык амыдыралды хүн бүрүнүң негелдези, деңнели (мода) кылыр болза эки. Ылаңгыя аныяктарны бээр хаара тудуп, оларга  кадык кижи чедиишкиннерлиг боор дээн ышкаш амыдыралдан чижектерден көргүзер болза эки. Мен удуртукчу кижи болганымда, ажылдакчыларымга үлегер боор ужурлуг мен.

Ынчангаш кадык амыдыралды бодумдан эгелээр  сорулгалыг бо  сула шимчээшкиннерде киржип эгелээним бо” — деп ТР-ниң Күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Мерген Ооржактың сөстери сагыжымга дыка кирди.

Эртенги сула шимчээшкинниң тренери Роберт Александрович Күнзек Саратов хоорайның күш-культура техникумун база ТКУ-нуң күш-культура салбырын дооскан. «Чеди-Хаан» уруглар болгаш элээдилер спорт школазында ушу тренери: “Yш чыл бурунгаар ушу федерациязы бо төлевилел чок турда-ла бодунуң кадыын экижидип аар дээн улус-биле эртен эрте даң бажында сула шимчээшкинни кылып турган бис. Мооң мурнунда 5 чыл стадионунга эрттирип тургаш, эрткен чылдан эгелеп Арат шөлүнге чыглып эгелээн бис. Кызылдың чону маңаа кээп, бодунуң кадыын быжыглап аар дээн кижи саны көвей болзун дээш төпке кылып эгелээн бис.

Мээң күзелим, бо Арат шөлү шуут долдур болза дыка эки. Сеткилинде келиксеп турар улус дыка көвей. Ынчалза-даа хүн чурумун шын сагып билбезинден, ылаңгыя аныяктар орай удуур, компьютерге хондур ойнап хонар, оон эртен эрте оттуп шыдавас боор. Бо эртенги сула шимчээшкин дыштаныр хүн чок хүннүң-не эртип турар. Маңаа эртен эрте кээп киржиринче чалап тур мен” – деп, ол чонну кыйгырды.

Кызыл хоорайның баштыңы Дина Оюн бо төлевилелдиң идепкейлиг киржикчилеринге «Кызыл хоорайның 100 чылы» деп хөрек демдектерин тывысты. 

Мындыг хемчээлдер Кызылдың транспорт техникумунуң шөлүнде база эртип эгелээнин киржикчилерден билип алдым.

Амыдыралдың кадык хевири – чуртталгавыстың шынарлыг болгаш солун болурунуң кол өзээ дээрзин утпаалыңар.

Уран Сат.

"Шын" солун


Возврат к списку