Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тудуг шөлүн ыдыктаан

Тудуг шөлүн ыдыктаан 26.08.2014

Дрепунг Гоманг хүрээзиниң бөлүк ламалары август 24-те Кызылга Будданың чаа хүрээзин тудар шөлдү ыдыктааннар.

Ол ламалар Тывага он бир хонук дургузунда күүседир программа езугаар чоруп турарын сагындыраал. Тулку Лобсанг Ярпель Ринпочеге удурткан делегация Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң чалалгазы-биле келген. Ыдыктаашкынның езулалын күүсеткен соонда, ламалар чаа хүрээни 14-кү Далай-Ламаның чүүлдүг деп көрген черинге тударынга деткимчени көргүзерин чүдүлгелиг чурттакчылардан дилээннер. Будда шажынныг республикага чаа хүрээ эргежок чугула, ол чаагай  чүүлдерни болгаш чечектелиишкинни хайырлаар деп, олар дыңнатканнар.

Ол хүрээни Сүбедей спорт комплекизиниң чоогунга тудар. Ону тудар деп саналды Шолбан Кара-оол үндүрген, православ шажынның хүрээзин туткан соонда буддистерге база ыдыктыг черни тудары чугула деп, ол санаан. Чаагай сеткил акша-хөреңгизин чыыры-биле бо чылдың апрельде коммерцияга хамаарышпас фондуну тургускан. Бо хүнге чедир ооң фондузунче 2 млн. 885 муң рубль кирген.

— Бо чаагай сеткил акциязынга эки хамаарылгалыг болгаш ажык сеткилдиг киржир херек — деп, Шолбан Кара-оол демдеглеп турар. Чоннуң дузазы сагыш-сеткилинден болур ужурлуг. Акша-хөреңгини күш-биле  үндүрбес, ону сеткилиниң ханызындан өргүүрү чугула.

Тывага аян-чорук кылып келгени дээш Шолбан Кара-оол Тулку Лобсанг Ярпель Ринпочеге өөрүп четтиргенин илереткен. Индияның хүрээлеринден ламаларның келгени будда эртемин чедип алырын күзээрлерге улуг деткимче болур дээрзин ол демдеглээн. Будда шажынны Тывага долузу-биле катап тургузуп алырынга өөредилгениң бүгү чадаларын эрткен ламаларның дузазы херек. Ону барымдаалааш, Шолбан Кара-оол Индияже өөренип чоруп турар хуурактарга материалдыг деткимчени көргүзүп турар.


Возврат к списку