Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы: Төрээн черивистиң чечектелиишкини, чоннуң чедимчелиг чуртталгазы дээш демниг ажылдаар 07.09.2018 Тываның Баштыңы: Төрээн черивистиң чечектелиишкини, чоннуң чедимчелиг чуртталгазы дээш демниг ажылдаар

Сентябрь 7-де, С.Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга, Россияның Саң-хөө ажылдакчызының хүнүнге тураскаадып, «Күрүне акша-хөреңгизин башкарар чаа аргалар» деп республика конференциязы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн 06.09.2018 Тываның Баштыңы «социал» хөмүр сөөртүлгезин дүргедедирин негээн

Сентябрь 4-ке чедир, Тывада «социал» хөмүр алыр ужурлуг 1100 өг-бүлениң чүгле 179-зунда хөмүрнү дүжүрген. База 6 өг-бүле хөмүр орнунда одаар халас ыяшты алган.

Тываның Баштыңы: Спорт – амыдырал-чуртталгада чедиишкинниң үндезини 06.09.2018 Тываның Баштыңы: Спорт – амыдырал-чуртталгада чедиишкинниң үндезини

Сентябрь 5-те, Тыва Республиканың Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем суурга спортчу хемчег болуп эрткен. Аңаа Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады Олег Дудко, Каа-Хем кожуун база сумулар чагыргазының удуртулгазы база бүрен-хемчилер киришкен.

Тываның Чазаанга өөредилге адырында хуу секторну сайзырадыр айтырыгны чугаалашкан 05.09.2018 Тываның Чазаанга өөредилге адырында хуу секторну сайзырадыр айтырыгны чугаалашкан

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң киржилгези-биле эрткен аппарат хуралында, ТР-ниң Экономика яамызы ол айтырыгга медээлерни берген.

«Енисей» автооруктуң Тывада 24 километрин чыл төнчүзүнге чедир септээр 04.09.2018 «Енисей» автооруктуң Тывада 24 километрин чыл төнчүзүнге чедир септээр

Орукчулар «Енисей» Р-257 федералдыг авторуктуң Тываның девискээринде 4 участогун септеп турар.

Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы 04.09.2018 Тываның Баштыңы: чаңгыс аай бадылаашкын хүнүн организастыг эрттирери – шупту деңнелде эрге-чагырганың айтырыы

Тываның үш муниципалдыг тургузуунуң девискээринге: Кызыл хоорайга, Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунга база Мөңгүн-Тайга кожуунга сентябрь 9-та төлээлекчилер хуралының депутаттарынче соңгулдалар болуп эртер.

Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн 04.09.2018 Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн

Республиканың тараалаң кол чери кылдыр алдаржаан Таңды кожууннуң шөлдеринде «Заря» тыва агрохолдингиниң ажыл-агыйлары бо чылын гектардан-на 20 центнер кызыл-тастың дүжүдүн алыр.

Тывада аграр угланыышкынныг чаа школа-интернатты ажыткан 03.09.2018 Тывада аграр угланыышкынныг чаа школа-интернатты ажыткан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Ийи-Тал суурда чаа школа ажыдыышкынының байырлалынга киришкен.

Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар 03.09.2018 Тывада мал чемин белеткээр кампания уламчылап турар

Бо хүннүң медээзи-биле алырга, республикада 114 032 тонна малы чемин белеткээнин, азы планныг онаалданың 50,4 хуу (эрткен чылдың бо-0ла үезинде 107 хуу турган) күүсеттингенин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, понедельникте аппарат хуралында, илеткээн.

Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан 31.08.2018 Тывада аварийлиг чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаның күүселдези уламчылавышаан

Тывада база Иркутск облазының Братск хоорайда аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер талазы-биле программа күүселдезиниң айтырыгларын чугаалашкан хурал август 30-де, Новосибирск хоорайга, болуп эрткен.

Сергей Меняйло биле Шолбан Кара-оол МАСС ажылының сорулгаларын чугаалашкан 31.08.2018 Сергей Меняйло биле Шолбан Кара-оол МАСС ажылының сорулгаларын чугаалашкан

Сибирь федералдыг округда Россия Федерациязының Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло Тыва Республиканың Баштыңы – Чазааның даргазы, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразында экономиктиг кады ажылдажылга ассоциациязының даргазы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан.

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң пенсияда өскерлиишкиннер талазы-биле кыйгырыынга тайылбырны берген 30.08.2018 Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң пенсияда өскерлиишкиннер талазы-биле кыйгырыынга тайылбырны берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол пенсия хоойлужудулгазынче киирер өскерилгелер талазы-биле РФ-тиң Президентизиниң кыйгырыын тайылбырлап тура, Владимир Путинниң туружун деткип турарын демдеглээн:

Тываның Баштыңы «Чурттап турар суурум» төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген 29.08.2018 Тываның Баштыңы «Чурттап турар суурум» төлевилелдиң түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Чурттап турар суурум» губернатор төлевилелиниң биче суурларны хөгжүдер талазы-биле инициативаларының конкурс комиссиязының ээлчеглиг ажылынга киришкен.

Тываның Баштыңы мөөгү болгаш кат чыыкчыларының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын айыткан 29.08.2018 Тываның Баштыңы мөөгү болгаш кат чыыкчыларының айыыл чок чоруун хандырар хемчеглерни алырын айыткан

Тываның кожуун болгаш суму чагыргалары боттарының девискээрлеринде кат-мөөгү сезонун организастыг эрттирер дээш сагышты салыр ужурлуг.

Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас 29.08.2018 Тываның Баштыңы «60 минута» программада: Путин ышкаш, кижи бүрүзү бедиктерни эртип шыдавас

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Россия 1» телеканалда «60 минута» чурттуң кол политиктиг ток-шоузунга киришкен.

Тывага Путинниң дыштанган видеозун үндүрген 29.08.2018 Тывага Путинниң дыштанган видеозун үндүрген

Россияның Президентизи Владимир Путин, Сибирь федералдыг округтуң регионнарынга ажыл-албан аайы-биле баар мурнунда, Тыва Республикага каш хонук дыштанган.

Тываның Баштыңы Өөредилге яамызының башкыларга рейтинг тургузарын деткээн 29.08.2018 Тываның Баштыңы Өөредилге яамызының башкыларга рейтинг тургузарын деткээн

Август 28-те, Кызылда С. Пюрбю аттыг Улусчу чогаадылга бажыңынга, республиканың өөредилге организацияларының удуртукчуларының болгаш башкылар ниитилежилгезиниң август чөвүлел хуралы болуп эрткен.

Тываның орук-транспорт яамызы муниципалдар аразынга халдыр маршруттарга конкурсту чарлаан 28.08.2018 Тываның орук-транспорт яамызы муниципалдар аразынга халдыр маршруттарга конкурсту чарлаан

Тывада кожууннар аразынга пассажирлер аргыштырылгазын чорудар дугайында үр хуусаалыг чөпшээрел алырынга мөөрей эгелээн.

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр-дашты» чедирип эгелээн 27.08.2018 Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге «Социал хөмүр-дашты» чедирип эгелээн

Бо хонуктарда республиканың кожууннарынче «Социал хөмүр» сөөртүлгези эгелээн. Кызыл кожууннуң Кур-Чер суурда хөй ажы-төлдүг үш өг-бүле 2 тонна ажыг хөмүрнү алганын «Тува 24» телеканал дыңнаткан.

Тываның Баштыңы шахтерларга күрүне шаңналдарын тывыскан  27.08.2018 Тываның Баштыңы шахтерларга күрүне шаңналдарын тывыскан

Кызылга Шахтер хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал эрткен. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөмүр-даш үлетпүрүнүң ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга байырны чедирип, күрүне шаңналдарын тывыскан.