Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Мөңгүн - Тайгада агаар баксыраанындан  дилээшкиннер ажылдары чоргузары берге байдалда 04.03.2013 Мөңгүн - Тайгада агаар баксыраанындан дилээшкиннер ажылдары чоргузары берге байдалда

  Мөңгүн - Тайга кожууннуң төвү Мугур - Аксы суурнуң чанында Ак - Баштыг дагдан баткан көшкениң түңнелинде өөреникчилерни бастырганынга  хамаарыштыр  байдалды бо хүн күүседикчи органнарның удуртукчуларының чөвүлел хуралынга сайгарып чугаалашкан. Тыва Республиканың Баштыңы  Шолбан Кара - оолдуң телефон дамчыштыр берген айтыышкыннарын күүседери - биле, дүүн кежээ дүрген дуза кадар хемчеглерни кылып чоргускан. Республиканың удуртукчузу дүвүренчиг медээ дыңнааш, Москва хоорайга ажыл - агыйжы сургакчылаашкынын соксаткаш, Тываже чаныпкан.

Тываның ырак булуңу - Мөңгүн - Тайгада көшкеге бастырган өөреникчилерни дилээр ажылдар бо хүн уламчылаан. 04.03.2013 Тываның ырак булуңу - Мөңгүн - Тайгада көшкеге бастырган өөреникчилерни дилээр ажылдар бо хүн уламчылаан.

 Бо эртен, 8 шак үезинде, дүүн дүне агаар - бойдустуң баксырааны - биле соксаткан дилээшкиннер ажылдары уламчылаан. 

     Ооң мурнунда дыңнаткан медээ - биле, март 3 - де, Мугур - Аксы суурнуң чанында, 17 км. хире черде турар Ак - Баштыг деп дагның эдээнге көшкеге  алды өөреникчилер бастырган. Олар шупту 1995, 1996, 1999  чылдарда төрүттүнген:   Борбак - оол Хертек, Белек Оюн, Аяс Салчак, Буян Саая, Багай - оол Самуя, Монгун-Херел Кара - Сал. Ооң дугайында көшке адаандан кастынып үнүп келген 17 харлыг Антон Салчак дыңнаткан.  Март 3- те, кежээкиниң 7 шак үезинде олар Ак - Баштыг дааның эдээнге  турганнар.

«Енисейниң» угланыышкынын өскерткен 04.03.2013 «Енисейниң» угланыышкынын өскерткен

Федералдыг М-54 автомобиль оруунуң «Кызыл—күрүне кызыгаары» участогунуң угланыышкынын өскертирин Тыва чедип ап шыдаан.

А-162 болгаш А-163 автоорукту өскертириниң дугайында республиканың эрге-чагыргаларының саналы-биле Россияның Транспорт яамызы чөпшээрешкен. Февраль 26-да Федералдыг орук агентилелинге болган чөвүлел хуралга Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкен, М-54 маршруттуң чаа оруун регион өнчүзүнден федералдыг өнчү кылдыр шилчидериниң талазы-биле ажылчын бөлүктү тургузар деп шиитпирни ол хуралга хүлээп алган, ооң кежигүннери март 12-де ажылын эгелей бээр. Баш удур санаанын езугаар алырга, бо ажыл 2013 чылдың бирги чартыында-ла доостур ужурлуг.

04.03.2013 Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының тургузуун бадылаарының дугайында

«Экологтуг экспертиза дугайында» 1995 чылдың ноябрь 25-те № 174-ФХ федералдыг хоойлунуң 6-гы база Россия Федерациязының Суг кодекизиниң 26-гы чүүлдери база ол ышкаш Тыва Республиканың Баштыңының 2012 чылдың август 28-те «Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының тургузуунуң дугайында» № 228 Чарлыы езугаар доктаадырым болза:

1. Тыва Республиканың Бойдус курлавырлары болгаш экология яамызының капсырылгада тургузуун бадылаар.

2. Бо Чарлыкты «Тувинская правда» болгаш «Шын» солуннарга парлаар.

3. Бо Чарлык албан-езузу-биле парлаан хүнден эгелеп күш кирер.

 Тыва Республиканың Баштыңы       Ш.В. Кара-оол.  

04.03.2013 Тыва Республиканың Баштыңының чарлыктары

Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Ш.Ш. Сендини шаңнаарының дугайында

Өрттен кижилерни камгалаарынга көргүскен дидим болгаш шиитпирлиг хөделиишкини дээш Тыва Республиканың Баштыңының – Чазааның Даргазының Хүндүлел бижии-биле Тыва Республиканың Тес-Хем кожууннуң Самагалдай суурнуң эки турачы өртчүлер дружиназының кежигүнү, хууда сайгарлыкчы Шолбан Шиметович Сендини шаңнаар.

 Тыва Республиканың Баштыңы     Ш.В. Кара-оол.  

 Кызыл хоорай    2013 чылдың февраль 21    № 35

Чонну — мал оолдаашкынынче… 04.03.2013 Чонну — мал оолдаашкынынче…

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының дыңнатканы-биле, бо чылын республиканың малчыннары 48 муң 760 баш бызаа болгаш 575 муң 700 баш анай-хураганны камгалап алыр сорулганы салган. Республиканың аңгы-аңгы ажыл-агыйларында бода мал бажы өзүп, хойлар оолдап эгелээн. Амгы үеде 7 218 баш бызаа (11 хуу) болгаш 91 233 баш анай-хураган (13,5 хуу) онча-менди алдынган.

 Кады ажылдажылганың дугуржулгазы чардынган 19.02.2013 Кады ажылдажылганың дугуржулгазы чардынган

Февраль 16-да Тываның Чазааның Бажыңынга Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол биле «Тываның энергетика үлетпүрүнүң корпорациязы» КХН-ниң чиңгине директору Р.Байсаров Тываның энергетика болгаш чылыг инфраструктуразын хөгжүдер адырынга кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салган.

Аныяк-өскенге патриотчу кижизидилге 19.02.2013 Аныяк-өскенге патриотчу кижизидилге

Массалыг-камгалал ажылдарының айы

«2011-2015 чылдарда Россия Федерациязының хамаатыларының патриотчу кижизидилгези» күрүне программазының боттандырылгазы-биле массалыг-камгалал болгаш спортчу шимчээшкинде аныяктарның шериг-патриотчу кижизидилгезин база хамааты идепкейин бедидер сорулга-биле Тыва Республикада республика чергелиг хемчеглерниң айы январь 23-тен февраль 23-ке чедир эртер.

Ада-чурт камгалакчызының хүнүн байырлаар талазы-биле хемчеглерниң планы 19.02.2013 Ада-чурт камгалакчызының хүнүн байырлаар талазы-биле хемчеглерниң планы

«Адаларның төлептиг оолдары» патриоттуг ыры конкурузу – Орус культура төвүнге февраль 27-де 11.00 шакта;

«1941-1945 чылдарның Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында мөчээннерге» база «Шериг болгаш албан-хүлээлгезин күүседип тургаш мөчээн Тываның оолдарынга» тураскаалдарга боодал чечектерни салыры – Кызылдың № 12 школазының, Национал парк, ТР-ниң ИХЯ-ның чанында тураскаалдарга февраль 23-те 11.00; 12.00 база 12.30 шактарда;

Кыштаглаашкын: амгы байдалы 19.02.2013 Кыштаглаашкын: амгы байдалы
Хүннүң чугула айтырыы

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнатканы-биле бо чылын көдээ ажыл-агыйның мал кыштаглаашкыны ортумак деңнелде эртип турар. Малчыннарның эң кол сорулгазы – кышкы үеде мал бажын чидирбейн камгалап, ооң продуктулуун хевээр арттырары.

Тывада – көдээ ажыл-агый техниказының төвү 19.02.2013 Тывада – көдээ ажыл-агый техниказының төвү
Араттарга

Эрткен чылдың декабрь айда Тывага көдээ ажыл-агый техниказының хевирлерин садар төп ажыдар дээш Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Бурятия Республиканың Улан-Удэ хоорайында «Восход» КХН-биле керээ чарган. 

 Агаардан чалатпаан аалчы 19.02.2013 Агаардан чалатпаан аалчы

XXI чүс чылдың бир тывызыы

Эрткен пятницада Челябинск хоорай болгаш ооң чоок-кавы суурлары метеорит бузундуларының дүшкен зоназынга таварышкан, 1,2 муң хире кижи когараан, оларның 200 ажыы — бичии уруглар, 3 муң хире оран-сава үрелиишкинге таварышкан. Бо сан-түң оон-даа өскерлип, көвүдеп болур деп специалистер санап турар.

РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужурашкан

 Ужуражылга март 6-да, российжи премьерниң Горкиде резиденциязынга эрткен. РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведев биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң хөгжүлде айтырыгларын аңаа чугаалашкан.

Муниципалдыг тургузуглар чурттакчы чонга бойдустуң хайыразын чыып алырынга дузалажырын Тываның Баштыңы дааскан  Муниципалдыг тургузуглар чурттакчы чонга бойдустуң хайыразын чыып алырынга дузалажырын Тываның Баштыңы дааскан

 Эрткен чылда ышкаш, тоорук чыыр дээш тайгага кижилерниң аза бээр чоруу, кемдеп-берттинип, озал-ондакка таваржырын болдурбазы-биле муниципалдыг тургузуглар ажылды чорударын регионнуң баштыңы сагындырган.

Тываның Баштыңы башкыларга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген! Тываның Баштыңы башкыларга профессионал байырлалы-биле байырны чедирген!

 Эргим башкылар!  
 Башкы хүнү-биле изиг байырны Тыва Республиканың Чазааның өмүнээзинден болгаш бодумнуң хуумдан чедирип тур мен. Бо дээрге күстүң база бир чылыг болгаш чырык байырлалдарының бирээзи-дир. Ол чүгле педагогтарның хөй санныг ниитилежилгезин эвес, бүгү сургуулдарны, а ол ышкаш оларның ада-иелерин каттыштырып турар.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Эгелеп чоруур арат» программага  киржир күзелдеглерниң  конкурсче документилерин август 21-ге чедир хүлээп алыр Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Эгелеп чоруур арат» программага киржир күзелдеглерниң конкурсче документилерин август 21-ге чедир хүлээп алыр
 Конкурс комиссиязының 2015 чылдың июнь 23-те шиитпирин солааны-биле, 2015 чылда республикада эгелеп чоруур араттарга күрүне деткимчезин бээри-биле ол угланыышкында төлевилелдерниң шилилде конкурузунга киржир күзелдиглерниң документилерин август 10-дан август 21-ге чедир хүлээп алыр.

Магалыг май моорлап келди! Магалыг май моорлап келди!

Репортаж

«Байыр-чыскаал ырлыг-хөглүг

Магалыг май моорлап келди!

Өөрүшкүлүг кежик-чолдуг

Өргүн чонум хей-аът кирди!» —

деп, Частың болгаш Күш-ажылдың байырлыг чыскаалының башкарыкчылары Аюхан Кол биле Долаана Монгуш чарлаптарга-ла, байырлыг чыскаал эгелээн. Чылдың-на найысылалдың бүгү чону Май 1-ниң хүнүн Арат шөлүнге эрттирер чаңчылдыг апарган. Шөлде тип каан маңган ак өглерни, чүзүн-баазын өңнүг, чаражы кончуг шарларны болгаш аай-дедир шуушкан улуг-бичии кижилерни көөрге, езулуг-ла байырлал шинчилиг.

Чүгле быжыг дем херек Чүгле быжыг дем херек

Чоокта чаа Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазы «Россия Федерациязының Президентизиниң Россия Федерациязының Федералдыг Хуралынга чылдың-на Айыткалынга барымдаалап, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) «2014 чылда республиканың байдалының болгаш күрүне политиказының дугайында. 100 чыл кады: Дүүн, Бөгүн, Даарта» деп Айыткалы езугаар Тыва Республиканың чон аразында арагалаашкынны, наркоманияны болгаш таакпы тыртарын узуткаарынга аңгы-аңгы шажын чүдүлгезиниң (конфессияларның) төлээлериниң ужур-дузазының дугайында» темага пленарлыг хуралын Тыва  Yндезин культура төвүнге Хонук-оол Монгуштуң удуртулгазы-биле эрттирген. Аңаа Тываның Камбы-ламазы, Кызылдың болгаш Тываның епискову Феофан, «Адыг-Ээрен» хамнар ниитилелиниң даргазы Кара-оол Допчун-оол база республиканың наркодиспансериниң улуг эмчизи Ирина Бадыргы олар кол илеткелдерни кылган. Хуралга чалатканнар: ТР-ниң Хөй-ниити палатазының кежигүннери, хамнар, аңгы-аңгы шажын  чүдүлгелерниң төлээлери хамааржыр.

ТЫВАНЫҢ УЛУГ САҢЫ ТЫВАНЫҢ УЛУГ САҢЫ

Найысылал Кызыл хоорайның чоогунда эң бедик Дөгээ дагның экти.

Тыва улустуң бурунгу чаңчылы езугаар эрги чылды уткуп, чаа чылды үдеп, оран-таңдыга мөгейип чалбарып, саң салыр чер кылдыр Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ону чүге шилип алганын ооң кырынга даң бажында үнүп келген кижилер билип каар. Шагаа байырлалы таварыштыр чүзүн-бүрүн өңнер-биле каастаныпкан ышкаш Кызыл хоорайның, ооң чоогунда суурларның, малчыннарның кыштагларының чивеңнээн оттары моон көстүп турар. Чылдың-на Шагаа санында маңаа салган саңны Тываның Баштыңы кыпсып үндүрүптерге, ооң дээрже дүн дүүштелген чалбыыжы кайыын-даа көскү.  Республиканың улуг саңын кыпсып үндүрүпкенин чон көрүп, ооң соонда суурларда, кыштагларда, Дөгээ баарында тейлерде чыылган чон боттарының саңнарын кыпсып эгелей бээр. Тываның Баштыңының Дөгээ дагның бедиинге кыпсып турар бо саңны чон Улуг саң деп адай берген.

Сергей Шойгу болгаш Михаил Оюн дээш Интернет бадылаашкынга киржиңер! Сергей Шойгу болгаш Михаил Оюн дээш Интернет бадылаашкынга киржиңер!

«XXI вектиң Сибири» (sib21vek.ru) сайтыга март 18-19 дүнезинде «Чылдың сибирьжизи» деп Интернет-бадылаашкын эгелээн.Бо Интернет-бадылаашкын кымдан-даа, чүден-даа хамаарышпас, ооң организакчыларының боттарының акша-хөреңгизи-биле эрттирип турар төлевилел. Ооң удуртукчузу Алексей Одинцовтуң дыңнадыы-биле алырга, тускай чөвүлел «Чылдың сибирьжизи» деп Интернет-бадылаашкынга 50 кордакчыларны саналдаан. Ада-чурттуң, чоннуң мурнунга оларның ачы-хавыяазын, ат-алдарын шүүп көргеш, Интернет-бадылаашкынче 38 кордакчыларны киирген.