Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сочиже Тываның делегациязы аъттаныр

Сочиже Тываның делегациязы аъттаныр 16.01.2014
«Сочи-2014» 21-ги Кышкы Олимпиаданың ажыдыышкынынга киржири-биле Тывадан делегацияның кежигүннерин тодараткан.

Аңаа ТР-ниң аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле сайыды Уран-кыс Ондар, Каа-Хем кожууннуң баштыңы, кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Александр Шелехов, «Тыва» КТРК-ның корреспондентизи Виктория Тас-оол, Европаның үш дакпыр чемпиону, делегейниң ийи дакпыр вице-чемпиону болгаш Россияның херээжен улус аразынга хостуг хүреш талазы-биле чемпиону, Тываның Дээди Хуралының депутады Лориса Ооржак, гандбол талазы-биле 1984 чылда ССРЭ-ниң чемпиону, спорттуң хоочуну, республиканың Соңгулда комиссиязының даргазының оралакчызы Олег Фортуна болгаш амыдыралы күш-культура болгаш спорт хөгжүлдези-биле сырый харылзаалыг ажыл-чорудулгалыг оон-даа өске алдарлыг кижилер кирген.

Кышкы Олимпиаданың ажыдыышкынынга киржири-биле Тывадан баар делегацияны республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол удуртур.

Тываның спортчу ниитилелинге республиканың Баштыңының ады сөөлгү чылдарда көскү апарган. Чүге дээрге республикада спорт болгаш күш-культура хөгжүлдезинде ооң үлүг-хуузу, бот-киржилгези, сагыш човаашкыны улуг. Бөдүүн эвес экономиктиг байдалдар турбуже, Шолбан Кара-оолдуң бот-идепкейи-биле республиканың чурттакчылыг черлеринге аңгы-аңгы угланыышкынныг спортчу объектилер туттунуп турар. Ол дээрге Кызылда «Сүбедей» спорт комплекизи, кылымал шывыглыг амгы үениң футбол шөлү, ТывКУ-да эштир бассейн, № 12 школаның чанында спортчу комплекс. Ол ышкаш Тываның хоорай-суурларында эштир бассейннер болгаш футбол шөлдери, спортчу комплекстер биле школаларда спорт залдары ажыглалче кирип турар. Каа-Хем суурда болгаш Чадаана хоорайда культура-спортчу комплекстер тудуу база эгелээн.

Чурттакчыларны спорт болгаш күш-культура кичээлдеринге хаара тудары-биле «Спортту — бажыңнар чанынга» деп губернаторнуң төлевилелиниң боттанылгазы болур. Республиканың Баштыңы албан черлериниң материал-техниктиг баазазын быжыглаарындан аңгыда, сураглыг спортчуларга база оларны кижизиткен тренерлерге моральдыг болгаш материалдыг деткимчени көргүзүп келген. Шолбан Кара-оол ийи кижи тулчур маргылдааларның мөгейикчизи болгаш, спорттуң кышкы, чайгы хевирлерин кичээнгейге алган. Ол дугайында найысылалдың чурттакчыларының дыштанырынга ынак «Тайга» станциязының үр үениң иштинде ажыглал чок турганының соонда чаарттынып ажыттынганы херечилеп турар. Ол ышкаш Чазак Баштыңының идепкейи-биле республикада ай санында «Кадык амыдырал хүннери» эртип турар.

Тыва делегациязының кежигүннериниң аразында Европаның, Совет Эвилелиниң болгаш Россияның чемпиону, делегей кубогунуң ийи дакпыр тиилекчизи, хостуг хүрешке делегей чемпионадының мөңгүн медальдың эдилекчизи, республиканың Олимпийжи курлавырлар училищезиниң директору Александр Доржу база бар. Ол мынчаар чугаалаан: «Олимпиаданың ажыдыышкынынга киржири дээрге, келир үениң спортчуларын кижизидер талазы-биле ажылды улам күштелдирип, оларны Тываның спортчу тугун оон-даа бедик тудар кылдыр белеткээр дыка улуг алдар-дыр. Хостуг хүреш мөгези болганымда, бүгү делегейде алдаржаан бистиң атлеттеривис дээш чоргаарланыр мен. Ынчалзажок спорттуң кышкы хевирлеринче база кичээнгейни угландырар болза эки, чүге дизе Сочиге болур Олимпиада аңаа кончуг эки чылдагаан-дыр. Мен бодаарымга, бистиң республикада биатлон хөгжүлдезинде багай эвес байдалдар бар. Тыва дээрге, чаяаттынган аңчылар региону-дур. Канчап билир, бистиң ажы-төлүвүстүң аразында келир үениң олимпийжи чемпионнары өзүп олурары магатчок. Сочиже аян-чорук дээрге мээң чүгле улуг спорт байырлалынга киржирим эвес, а арга-дуржулга солчулгазы болгаш ажылымга чаа бодалдарның үндезини болур дээрзинге бүзүрээр мен».


Возврат к списку