Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаштарны чараш чүүлдерге өөредип-кижизидери-биле

Чаштарны чараш чүүлдерге өөредип-кижизидери-биле 26.10.2020
Улуг-Хемниң Шагаан-Арыг хоорайда кожууннуң культура одаанга 2016 чылда ажыттынган “Он-Кум” мода болгаш костюмнуң театры Тываның адын бедик деңнелдиг көрүлде-мөөрейлерде төлээлеп чоруур коллективтерниң бирээзи. Театр “Үлегерлиг бот-тывынгыр коллектив” деп атты 2019 чылда алганы, оларның чедиишкиннериниң дугайында хөйнү чугаалап турар. 
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол уран чүүлдүң база эстетиканың кичээлдери таарымчалыг байдалга эрттип, ынаар хөй санныг чаштар күзелдии-биле барып турзун дээш театрның оран-савазын чаартыр даалганы культура яамызының база кожуун, хоорай чагыргазының мурнунга тургускан турган. 
2020 чылдың октябрь 24-түң хүнү чүгле театрның эвес, а Улуг-Хем кожууннуң база республиканың культура амыдыралында уттундурбас хүн болганы чугаажок. Ол хүн он-кумчулар боттарының чаарттынган оран-саваже көжүп, баштайгы кичээлдерин ында эгелээн.
Ам театрның оюн-көргүзүглерге кедер идик-хевин шыгжаар, мода чогаадыкчызының база хептер даараар шеверлекчилерниң өрээлдери тускайлаттынган, бичии модельдерниң чаалап алган кубоктары улуг өрээлдиң бир ханазын каастап, уругларның чоргааралын ала-чайгаар болдурган. 
Тываның Баштыңы Ш. Кара-оол “Он-Кум” театрның чаа оран-савазының ажыдыышкынга киришкеш, ооң удуртукчузу Андрей Неверецкийниң база бичии кыстарның чедиишкинин онзалап демдеглээн.
«Эр-хейлер! Бичии уруглар-биле өөредилге-кижизидилгелиг ажылда онзагай чедиишкиннерлиг базым бар-дыр. Кол-ла чүве – бичии кижилерни кижизидип, эки орукче углап-баштаары чугула. Бичиизинден шын алдынарын, чараш овур-хевирни тудуп билирин, чуртталгаже делгем көрүжүн углап, чараш чүүлдерни шиңгээдип алыры, ылаңгыя кыс уругга дыка ажыктыг. Ону улам сайзырадып, эки деңнелче көдүрер дээш күжүн үндүрүп чоруур Андрей Михайловичиниң ажылы мактаксанчыг-дыр. Андрейни Кызылче чалааш чадап каан кижи мен. Дыка шын кылганын билип тур мен. Бодунуң чуртунда, төрээн бичии кожунунда уругларга-даа, ада-иелерге-даа дыка херектиг чараш чүүлдү кылып турары, эр-хей-дир. Четтирген!” –деп, Тываның Баштыңы онзалап демдеглээн.
 Театрның ам-даа бурунгаар базымнарын делгемчидип, ооң материал-тхениктиг баазазын быжыглаары-биле чүнү кылып бээрин айтырарга, А. Неверицкий ажылга эң-не херек эт-херекселдерни садып бээрин дилээн. Тываның Баштыңы бус-биле базар илиирни база үлептүр даараныр-машиназын чоокку үеде бүдүржүп бээрин аазаан. 
Театрның удуртукчузу аныяк оол Андрей Неверицкийниң кичээлдеринде бо хүнде 120 хире бичии кыстар хаара туттунганын сагындыраал. 2018 чылда 30, 2019 чылда 25, 2020 чылда 11 уругларны чараш чүүлдерниң оруунче үдеп, доостурган.

Возврат к списку