Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген

Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннери: Тыва-Экспо делгелге чаа деңнелче үнген 26.05.2018
Тывада Моолдуң Увс аймааның хүннериниң албан езузу-биле ажыдыышкыны "Тыва Экспо-2018. Час" девискээрлер аразының 19-ку делгелге-ярмарка-биле эгелээн. 
Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан база Кызыл хоорайда Моолдуң чиңгине элчини Баасанжав Ганцэцэг ук хемчегниң киржикчилеринге болгаш аалчыларынга байырны чедирген. «Увс аймакка кылган» деп булуң делгелгениң тускай кезээ болган.  
"Увс аймактың губернатору, мээң эжим, дээрги Батсайхан-биле бистиң ярмарка делгелгевисти регионнар хемчээлинден делегей чергезинче үндүрерин дугурушкан турган бис. Делгелгениң шөлү ам-даа калбарар. Делгелге 19 дугаар эртип, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Свердловск, Кемерово областардан, Красноярск база Алтай крайлардан, Хакас Республикадан сонуургалдыг улуг компаниялар, хуу сайгарлыкчылар, аңгы-аңгы хөй-ниити болгаш өске-даа организацияларны база тус черниң бараан бүдүрүкчүлерин хаара тудуп, ол үениң дургузунда үре-түңнелдиг кады ажылдажылгадан улуг төлевилелче шилчээнин демдегледим. Бистиң делгелгевиске бүзүрээни дээш, четтирдим!» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
"Тыва-Экспо" делгелгени ажыдар бертинде, ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оол база Увс аймактың губернатору, дээрги Д. Батсайхан Чазак бажыңынга ужуражып, кады ажылдажылганың айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. 
"Ийи чурттуң чүс-чүс чылдарда акы-дуңмалышкы харылзааларын сайзырадыр дээш кожа-хелбээ девискээрлерн сырый ажылдаары чугула. Ынчангаш Увс аймактың губераторунга томуйлаткаш, Тыва Республикага албан езузу-биле келген мен. Ол дээрге 2016 чыл-дыр. Дыка хөй айтырыгларны чугаалажып, протоколга аттарны салган бис. Чижээ, амгы үеде "Боршоо-Хандагайты" хыналда-эрттирилге пунктузу таварты пассажирлер аргыжылгазы үш катап көвүдээн» - деп, Увс аймактың губернатору, дээрги Батсайхан дыңнаткан. 
"Хандагайты-Боршоо" каайлы пунктузунга хөй талалыг эрге-байдалды алыр дээш, ынаар угланган кады кылыр ужурлуг ажылдарывыстың чурумун чугаалажып көрдүвүс. База бир угланыышкын - Кызыл хоорайның база Улангом хоорайның аэропорттарынга делегей секторларын организастаары. Красноярск крайдан эгелээш, бүгү Тываны дургаар чоруткан бистиң оруктарывысты бүрүнү-биле ажыглаарын чедип алыры – ол эң кол. Моол партерлар-биле ажыл-агыйжы харылзааларны хөгжүдүп, Кыдат улус республикаже угланган «Булган» пунктуже үнер херек. Ол бүгү ажылдарны улуг идепкей-биле чорудар бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ужуражылганың түңнелдерин чугаалаан.  
"Сибирь дугуржулгазы" ассоциацияның ээлчеглиг хуралы июль айда Тывага болуп эртер. Сибирьниң дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация Чөвүлелиниң даргазынга Шолбан Кара-оолду мартта соңгаан. Ол ужуражылгаже Моолдуң кызыгаар аймактарының губернаторларын база чалаан. Хүн чуруму чымыштыг.  
Неделя бурунгаар Тываның Баштыңы Моолга ажыл-албаны-биле чорааш, Моолдуң Президентизи дээрги Баттулга, моол чазактың вице-премьери, сайыттары, бизнес ниитилежилгениң төлээлери-биле ужурашкан. Аңаа кызыгаар кады ажылдажылгазын база "Енисей Сибириниң" регионнар аразында боттандырар төлевилелдерин чугаалашкан. Ынчангаш Сибирь губернаторларының база кызыгаар аймактар губернаторларының июльда ужуражылгазы ажыл-агыйжы идепкейни хандырарынга, бизнести деткээн инфраструктураны хөгжүдеринге база бир тепкииш болур.  
Ол темалар "Тыва-Экспо" делгелге-ярмарка-биле дорт харылзаалыг. Делгелге 19 дугаар эртип турарын сагындыраал. Сөөлгү үеде ярмарканы чылда чаңгыс катап эвес, майда база август төнчүзүнде организастап эрттирип турар. Сибирьниң компаниялары тус черде партнерларны тып, бурунгаар сонуургалы идепкейжээн.  
"Боттарының төлээ черин ажыдып алганнарга байыр чедирип тур мен. Дээди шынарлыг шай бүдүрүкчүзү "Уно", унты идиктер бүдүрүлгези "Красноярскиниң унтылары" боттарының салбырларын бисте ажыткан, а Абакандан "Крес" компанияның филиалы "Сибирьниң ыяш бажыңнары» мында ажылдап турар. "Тываэкспо" делгелге-ярмарканың ачызында "Центр кровли и фасада" абакан фирмазы бодунуң продукциязын саарар партнерларын тыпкан. Ынчангаш кады хөгжүп-сайзыраалыңар! Тыва кызыгаар чоогунуң кады ажылдажылгазы ажыктыг болзун дээш, шуптузун силерге тургузар. Хостуг черлерни ээлеп, кады ам-даа бурунгаарлаалыңар» - деп, Тываның Баштыңы сайгарлыкчыларга чугаалаан.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Увс аймактың губернатору Дайвийням Батсайхан болгаш өске-даа хүндүлүг аалчылар делгелге-ярмарканы сонуургап көрген. Бо удаада «Тыва-Экспонуң» өзек угланыышкыннары тудуг, энергетика, ЧКА база туризм болган. Сибирьден база чурттуң өске регионнарындан 20 хире компаниялар ол категорияда боттарының барааннарын болгаш ачы-дузаларын бараалгатканнар. База 20 хире компаниялар аъш-чем продуктуларын база чоннуң хереглел барааннарын делгээн. Кызылчылар болгаш найысылалдың аалчылары «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң бүдүрген экологтуг арыг продукциязын садып алырлар.  
"Делгелге-ярмарка сезоннуг үеде эртип турар болгаш, кандыг-даа ыяш өзүмнери бар-дыр. "Тыва Экспо" – продукцияның шынары база саарылганың хемчээли кайы хире бурунгаарлаанын көөр эң эки арга. Увс аймактың продукциязын көөрү солун болду. Дүктү болгаш алгы-кешти болбаазырадырынга оларның дуржулгазы улуг» - деп, Тываның экономика сайыды Елена Каратаева демдеглээн.  
«Увс аймакка кылган» деп кезектиң кол барааннары национал костюмнар, алгыдан, ыяштан, дүктен кылыглар болган. Кидисти өгге ажыглаарындан аңгыда, суй-белектер кылырынга база ажыглаан. Моол артистерниң оюн-көргүзүү ону улам каастаан. Увс аймактың хүннериниң культурлуг кезээ - Тываның Национал театрынга улуг концерт-биле уламчылаар. 
Дыка хөй тыва продуктуларны моол аалчылар сонуургаан. Ол «Тываның үнүштери» компанияның бажың каасталгазы кылдыр кылган эттээн алгылары, ыяштан бажың эт-херекселдери-дир. Республиканың садыг-үлетпүр палатазы бо чылын Тываның бараан бүдүрүкчүлериниң база ачы-дуза чедирикчилериниң каастаан каталогун үндүрген. «Тывага кылган» деп чыындыда чүс ажыг компаниялар болгаш сайгарлыкчылар, оларның продукциязының болгаш ачы-дузазының фоточуруктары, адрестери болгаш харылзажыр аргаларын айыткан.  
"Тыва Экспо-2018. Час" делгелге-ярмарка И. Ярыгин аттыг спорт комплекизнге май 28-ке чедир ажылдаар.

Возврат к списку