Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Тывага Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүн ярмаркалар болгаш дааранырынга мастер-класстар-биле демдеглээр

Тывага Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүн ярмаркалар болгаш дааранырынга мастер-класстар-биле демдеглээр 08.06.2017
 Тываның Экономика яамызының эгелээшкини-биле июнь 9-та, Чиик үлетпүр ажылдакчыларының хүнүнге тураскаткан ярмаркалар, дааранырының мастер-класстары болгаш өске-даа хемчеглер республикага эрттер. 
 Сөөлгү 10 чылдарда, республикада тускай угланыышкынныг күрүне деткимчезиниң ачызында, ол адыр элээн көдүрүлгенин, экономика сайыды Елена Каратаева дыңнаткан. Бөгүн ында текстиль, даараныр, хөм, алгы болгаш идик даараар угланыышкынныг 143 хуу бүдүрүлгелер кирип турар. Сөөлгү чылдарда чиик үлетпүрде кылымал хөм болгаш полимер-пленка материалдардан янзы-бүрү чүүлдер бүдүрер ажыл-чорудулганың хевирлери немешкен. 
 Профессионал байырлалдың албан езузунуң хемчээ – «Тываның чиик үлетпүрү: амгы байдалы болгаш келир үеде хөгжүлдези» «төгерик стол» Тыва Культура төвүнге июнь 9-та эгелээр. Аңаа адырның амгы үеде шиитпирлээр айтырыгларын сайгарып чугаалажыр. Ооң-биле чергелештир чиик үлетпүр, дизайнерлер, ус-шевер мастерлер кылыгларының делгелгези болур. Ол хемчег шылгараңгай сайгарлыкчыларга ведомство шаңналын тыпсыр езулал-биле доостур. 
 Июнь 10-да 10.30-де, Туризм бажыңынга, эгелеп чоруур бизнесменнер-биле ук адырда чедиишкинниг ажылдап чоруурлар ужуражыр. 18.00 шакта «Тет-а-тет» биче театрга, Тываның дизайнерлериниң мода көргүзүү-биле байырлалды хаар. 
 Июнь 9-11-де кожуун төптери - Каа-Хем, Хову-Аксы суурларга база Шагаан-Арыг хоорайга ындыг байырлыг хемчеглер болгаш ярмаркалар болур. ТР-ниң Экономика яамызы база муниципалитеттер чагыргалары чурттакчы чонну байырлыг хемчеглерге киржиринче чалап тур.
  Кызылга Чиик үлетпүр хүнүнге тураскааткан хемчеглер программазы  
 Хемчегниң ады; Болур чери  
 «Тыва Стиль» ательениң быжар болгаш даараныр курстары — Доктаамал, Дом Быта, оф. 310
 Аржаана Доспанның дизайнер курстары — 2017 чылдың июнь-июль 
  Чиик үлетпүр продукциязының, дизайнерлер, ус-шевер мастерлерниң кылыгларының делгелге-садыглаашкыны — Тыва культура төвүнге, июнь 9-та 9.00-15.30 шактарда
  «Тываның чиик үлетпүрү: амгы байдалы болгаш келир үеде хөгжүлдези» «төгерик стол» (аңгы программа-биле) — Тыва культура төвүнге, июнь 9-та 10.00 шакта, Ленин кудумчузу,7 
 Чиик үлетпүр сайгарлыкчылары-биле «Бизнес-эртенги чем» —- Туризм бажыңынга, июнь 10-да 10.30-13.30 шактарда
 Дизайнер, даараныкчы, ус-шевер мастерниң мода көргүзүү (аныяктарже угланган дизайнерлер бөлүү) — «Тет-а-тет» биче театрга, июнь 10-да 18.00 шакта 
  Муниципалдыг тургузугларга 
  Чеди-Хөл кожуунга чиик үлетпүр кылыгларының делгелгези — «Таңды-Уула» КБ, июнь 8-те 14.00 шакта  
 Кызыл кожуунга чиик үлетпүр кылыгларының делгелге-ярмарказы — 2017 чылдың июнь 9-та
 Шагаан-Арыг хоорайга дараан болгаш хөмден кылыглар делгелге-ярмарказы — Шагаан-Арыг хоорайга июнь 11-де  
 Тыва бөрттер, хептер даараарынга болгаш дошка кылырынга мастер-класстар — Шагаан-Арыг хоорайга июнь 11-де  
 Муниципалдыг тургузугларда чиик үлетпүр адырының ажылдакчыларынга болгаш хоочуннарынга байыр чедирери — 2017 чылдың июнь 9-11 
  «Тываның чиик үлетпүрү: амгы байдалы болгаш келир үеде хөгжүлдези» «төгерик столдуң» программазы
  Болур хүнү: 2017 чылдың июнь 9-та 10.00 - 13.00 шакта.
 Болур чери: Тыва Культура төвү, Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, 7, «Конференц-зал» 
 Илеткелдер:  
 1. «Тываның чиик үлетпүрү: амгы байдалы болгаш келир үеде хөгжүлдези». ТР-ниң экономика сайыды Каратаева Елена Владимировна. 
 2. «Тыва аян» дизайн-мастерскаяның кылыгларын массалыг даараарын организастаан арга-дуржулга. Келир үеде хөгжүлдези». Уваннай Буяна Анай-ооловна, «Тыва аян» ателье, хуу сайгарлыкчы. 
3. «Тываның өөредилге организацияларының өөреникчилерин чаңгыс аай форма хеви-биле хандырарынга хереглел дугайында». ТР-ниң өөредилге сайыды Санчаа Татьяна Оюновна.  
4. «Кызылдың УПП» КХН-ниң чижээнге, берге саң-хөө-экономиктиг үеде, адырның бүдүрүлгезиниң амгы байдалы болгаш хөгжүдериниң перспективазы». Россияның текстиль болгаш чиик үлетпүрүнүң хүндүлүг ажылдакчызы, «Кызылдың УПП» КХН-ниң чиңгине директору Джевало Людмила Максимовна.
 5. «Чиик үлетпүр адырында специалистер белеткели. Кадрлар белеткелинде чидиг айтырыглар база чаа технологиялар ажыглалында перспективалар». «Тываның политехниктиг техникуму» ТР-ниң КПБӨА-ның директорнуң өөредилге-бүдүрүлге талазы-биле оралакчызы Буланкин Александр Леонидович.  
6. «Хүн бүрүде национал аянныг хепти кедерин суртаалдаарынга Тываның дизайнерлер эвилелиниң ролю». ТР-ниң Дизайнерлер эвилелиниң даргазы Ондар Елена Николаевна.  
7. «Национал аянныг идик-хеп мастерлериниң кылыгларын садар хемчээлди улгаттырарынга бүдүрүлгелерни алызында каттыштырарының дугайында». ТР-ниң Дизайнерлер эвилелиниң кежигүнү Шарый-оол Кежикей Олеговна. 
8. «Дүк болгаш алгы-кеш чиг эдин болбаазырадырының мурнады кылыр угланыышкыннары». ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының консультантызы Бавуу-Сюрюн Любовь Ооржаковна.

Возврат к списку