Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Геше Джампа Тинлей чырыдыышкын ажылын чорудары-биле база катап Тывага кээп чораан

Геше Джампа Тинлей  чырыдыышкын ажылын чорудары-биле база катап Тывага кээп чораан 01.06.2016
 «Ыдыктыг Башкы Геше Джампа Тинлейниң бистиң дугуржулгавыс езугаар республиканың кожууннарынче үнүп, өөредиг номчуп турарын үнелевес аргажок. Ооң түңнелдери чогумчалыг болурунга бүзүрээр мен» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол буддизм философиязының докторунуң респубикада келгенин бижээн. 
 Регион удуртукчузунуң болгаш республиканың буддистериниң чалаанын езугаар буддизм философиязының доктору, ыдыктыг Геше Джампа Тинлейниң чырыдыышкын ажылын чорудары-биле база катап келгенин Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол ынчаар үнелээн. Ооң чырыдыышкын лекциялары болгаш өөредии бистиң республикага чаңчыл апарган. 
 Геше Джампа Тинлейниң ээлчеглиг лекциялары бо чылдың май 26, 27 болгаш 29 хүннеринде «Найысылал» арт-төпке болган. Ол үеде төптүң залынга кижилер хөйү-биле чыылган. Башкының өөредиин дыңнаар күзедиглерниң саны өзүп турар, оларны аразында аныяктар эвээш эвес. 
 Эрткен дыштаныр хүннерде болган лекцияга Геше Джампа Тинлейниң ажыл-чорудулгазын, Будданың өөредиин нептередиринге улуг салыышкынын үнелээн Шолбан Кара-оол база келген. Регион удуртукчузунуң Кызыл хоорайга буддисчи комплекстиң тудуун ыяап доозар бис дээн быжыг аазаашкынын, чыылганнар адыш часкаашкыннары-биле хүлээп алганнар.
  Май 28-те Геше Джампа Тинлей Өвүр кожууннуң Хандагайты суурга лекция номчаан. Май 30-де Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга ооң номналын дыка хөй чүдүкчүлер дыңнааннар. Май 31-де ыдык башкыны он-он чүдүкчүлер найысылылдың аэропортундан үдээн. 
 Геше Джампа Тинлей бистиң чуртувуста буддизм философиязынга лекцияларны номчуп, өөредиглерни эрттирип турарын сагындыраал. Ол ыдыктыг ХIV Далай-ламаның чагыы-биле, ук шажынның нептереңгей регионнары - Тыва, Бурятия, Калмыкияда буддизмни катап хөгжүдүп сайзырадырынга улуг үлүг-хуузун кирип чоруур. 
  Дрепунг Гоманг хүрээзинден ламалар эрткен хонуктарда Тывада келгеш, Тываның Камбы-Ламазы Лопсан Чамзы-биле ужурашканнар. Майның 24-те И.Ярыгин аттыг спорт комплекизинге элезинден Дуккар мандалазын тудуп эгелээн, ооң-биле чергелештир ламалар хүн бүрүде номналдарын номчуп, чүдүкчүлерге буддисчи өөредигни берип, шажынчы езулалдарны чоруткан. 
  Мандаланы 6 хонук дургузунда кылгаш, ыдыктаан. Майның 31-де ону бускаш, чүдүкчүлерге элезинин үлээн. 
 Июнь 1-де Дрепунг Гоманг хүрээзиниң ламалары Чагытай хөлдүң кыдыында бүдээл төвүнге четкен.

Возврат к списку