Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга террорга удур комиссияның хуралын чыгган

Тываның Чазаанга террорга удур комиссияның хуралын чыгган 03.03.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын езугаар республиканың терроризмге удур комиссиязының хуралын Чазак Даргазының оралакчызы Артур Монгал эрттирген.
 Хуралдың киржикчилери делегейниң террорисчи организацияларының кежигүннериниң ажыл-чорудулгазынга удур чорудар хемчеглерни сайгарып чугаалашкан. 
 Амгы үеде делегей терроризми чурттар аразының турум болгаш айыыл чок чоруунга эң кол озалды диргелдирип турар. Сирия Араб Республиканың делегейниң «Ислам күрүнези» деп террорисчи организациязы-биле демиселинге шериг дузазын Россия Федерациязы чедирип эгелээн соонда, бистиң чуртувустуң девискээринге Россияның хамаатыларынга удур террорисчи үүлгедиишкиннер кылырының айыылы тыптып келген. 
 Терроризмниң болгаш экстремизмниң профилактиказының талазы-биле Тывага 2015 чылда нормативтиг эрге-хоойлунуң 8 актыларын хүлээп алган. Террористерниң кичээнгейинге кирип болур объектилерни халдаашкыннардан камгалаарының талазы-биле хемчеглер алдынып турар. Эрткен чылын бистиң республиканың девискээринге 426 объектини хынап көрген. Олар дээрге кижилерниң хөйү-биле чыглыр черлери болгаш амыдырал хандырылгазының болгаш өске-даа чугула объектилер-дир. 
  Илереттинген четпестерни чайладырының талазы-биле ажылдар чоруп турар. Террорисчи халдаашкыннарга таваржып болур черлерге тускай өөредилгени 2-ни, команда-штаб өөредилгезин база 2-ни эрттирген, муниципалдыг тургузугларның девискээринде оперативтиг бөлүктерниң белен чоруун хынаан. 
 Делегейниң «Хиз-ут-Тах­рир аль-Ислами» террорисчи организациязының 2 төлээзиниң хоойлуга дүүшпес ажыл-чорудулгазын 2015 чылда Тывага илереткеш, дуй шапкан. Төлээлерниң бирээзин — Таджикистанның хамаатызын 5 чыл 4 ай хуусаада шыңгыы чурумнуг эдип чазаар колонияга херээн эрттирер кылдыр шииткен. А ийигизи — чаа кежигүннерни Россия Федерациязындан элзедир сорулгалыг келген Кыргызстанның хамаатызынга хамаарыштыр айыыл чок чорук органнары кеземче херээн оттургаш, истеп турар. Ооң дугайында Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң начальнигиниң оралакчызы Аяс Дамдынчап дыңнаткан. 
 Интернет-курлавырларның мониторингизин чорудуп тургаш, 2015 чылда экстремисчи угланыышкынныг кем-херек үүлгедиишкиннериниң 3 фактызын илереткен дээрзин ТР талазы-биле ИХЯ-ның экстремизмге удур демисел төвүнүң начальниги Рахим Донгак илеткээн. 
 Бо фактыларга хамаарыштыр РФ-тиң КК-зиниң 280 чүүлү-биле (экстремисчи ажыл-чорудулгазын боттандырарынче ажыы-биле кыйгырганы) болгаш 282 чүүлү-биле (көөр хөөн чок болгаш дайзын кылдыр көөр чорукту оттурганы) кеземче херектерин оттурган. Оператив-истелге хемчеглерин чорудуп тура, делегейниң террорисчи организацияларының даштыкыда ажыл-чорудулгазынга киржип турган хамаатыларның Тыва Республиканың девискээринде барының дугайында медээлер чок болганын бадыткаан. 
 Регионнуң айыыл чок чорук департаментизиниң начальниги — Тываның Баштыңының чанында айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Валерий Конгар «Терроризмге удур демисел дугайында» федералдыг хоойлуда көрдүнген экстремизмге удур демиселталазы-биле республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарының бүрүн эргелерин катап хувааганының дугайында илеткелинге таныштырган. Ооң-биле холбаштыр Тывада терроризмге удур комиссия Тыва Республиканың Чазааның «Терроризмге удур демисел талазы-биле Тыва Республиканың күрүне эрге-чагыргазының күүсекчи органнарының харыылаар айтырыгларының дугайында» доктаалының төлевилелин белеткээнин дыңнаткаш, ону комиссия хуралының киржикчилеринге таныштырган.

Возврат к списку